Pandémia a rodičovský príspevok

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie

*

Aktualizované 1.10.2020: Nariadením vlády z 30.9.2020 sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 tzv. pandemický rodičovský príspevok ruší.

*

Nariadením vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa s účinnosťou od 30. apríla 2020 menia niektoré pravidlá, ktoré sa týkajú rodičovského príspevku.

Nariadením vlády č. ..../2020 Z. z. zo dňa 30. septembra 2020 sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 tzv. pandemický rodičovský príspevok ruší.

Znamená to, že rodič (oprávnená osoba) má nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok naposledy za mesiac október 2020.

*

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK TRVÁ AJ PO DOVŔŠENÍ TROCH, RESP. ŠIESTICH ROKOV VEKU DIEŤAŤA

V čase pandémie má rodič (oprávnená osoba) nárok na rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 
  • dosiahne vek 3 roky
  • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
  • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Podľa pôvodného nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z., nárok na rodičovský príspevok mala mať oprávnená osoba do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie.

Nariadením vlády č. ..../2020 Z. z. zo dňa 30. septembra 2020 sa však s účinnosťou od 15. októbra 2020 tzv. pandemický rodičovský príspevok ruší.

Znamená to, že rodič (oprávnená osoba) má nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok naposledy za mesiac október 2020.

*

Rodičovský príspevok sa po dosiahnutí hranice veku dieťaťa vypláca len vtedy, ak oprávnená osoba:

  • nemá príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • nepoberá dávku sociálneho poistenia (napríklad nemocenské, ošetrovné - pozor ale ďalej na výnimku, materské, dávku v nezamestnanosti, dôchodok, úrazovú dávku...)
  • nepoberá dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
  • nepoberá dávku sociálneho zabezpečenia (policajti, vojaci, colníci, záchranári...)
*
 
VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU
 
Rodičovský príspevok sa poskytuje aj po dovŕšení hranice veku dieťaťa v rovnakej sume ako predtým - teda 370 eur alebo 270 eur, a to v závislosti od toho, či rodič bol alebo nebol s dieťaťom na materskej.
 
*
 
Rodičovský príspevok v súbehu s ošetrovným
 
Ak sa po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné, prípadne má oprávnená osoba služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (policajti, vojaci...), pričom ošetrovné, resp. služobný plat je v sume nižšej ako štandardná suma rodičovského príspevku (370/270 eur), tak oprávnená osoba má súbežne nárok na rodičovský príspevok.
 
V takom prípade je suma rodičovského príspevku daná ako rozdiel medzi štandardnou sumou rodičovského príspevku (370/270 eur) a sumou ošetrovného alebo služobného platu.
 
*
 
Preddavok na rodičovský príspevok
 
Ak po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnená osoba požiadala o ošetrovné alebo (policajti, vojaci...) požiadala o služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ale zatiaľ sa jej ošetrovné, resp. služobný plat nevypláca (z príslušného právneho vzťahu oprávnenej osoby však vyplýva, že tento nárok jej môže vzniknúť), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na rodičovský príspevok.
 
Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok, resp. jeho časť.
 
*
 
Príklad
 
Pani Anna bola zamestnaná na dobu určitú od 1.9.2016 do 30.6.2017. V marci 2017 nastúpila na materskú a dňa 14.4.2017 sa jej narodilo dieťa. Na materské mala nárok z nemocenského poistenia v zamestnaní. Po skončení materskej začala poberať rodičovský príspevok. Od januára 2020 sa rodičovský príspevok zvýšil na 370 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Anna poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac apríl 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 14.4.2020).
 
Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. však bude pani Anna poberať rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace - máj, jún atď., až kým vláda vyhlási skončenie pandémie. Podmienky dané nariadením pani Anna spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Anna však stratí nárok na rodičovský príspevok, ak si napríklad nájde zamestnanie alebo začne podnikať.
 
Doplnené 1.10.2020:
 
Pani Anna bude mať nárok na rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac október 2020.
 
*
 
Príklad
 
Pani Božena nebola pred pôrodom zamestnaná a pri narodení dieťaťa tak nemala nárok na materské. Dieťa sa jej narodilo 28.4.2017. Od apríla 2017 tak pani Božena poberala rodičovský príspevok, od januára 2020 bol príspevok vo výške 270 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Božena poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac apríl 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 28.4.2020).
 
Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. však bude pani Božena poberať rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace, až kým vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
Podmienky dané nariadením pani Božena spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Božena si nájde prácu na dohodu o pracovnej činnosti - s nástupom od 25.5.2020, na dobu do 31.12.2020.
 
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca. Za mesiac máj 2020 tak ešte bude mať pani Božena nárok na rodičovský príspevok v plnej výške 270 eur.
 
Za mesiac jún 2020 už pani Božena nárok na rodičovský príspevok nemá - má celý mesiac príjem zo závislej činnosti (dohoda o pracovnej činnosti je uzavretá od 25.5.2020).
 
*
 
 

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.