Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Témy: daň z príjmov,pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia 25.4.2020 a 20.5.2020: Príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" sa nezapočítava do "tržby" SZČO ani zamestnávateľa.

*

Áno, príspevky sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom jednak z pohľadu právnickej osoby (zamestnávateľa), jednak z pohľadu SZČO (príspevky SZČO sám na seba, či príspevky na zamestnancov SZČO).

*

ZAMESTNÁVATEĽ PRÁVNICKÁ OSOBA

Vo všeobecnosti platí, že dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ a iných zdrojov sú predmetom dane a sú zdaniteľným príjmom. A to sa týka aj príspevkov na udržanie pracovných miest, poskytovaných v období pandémie.

*

SZČO

Pri posudzovaní, či je príspevok poskytovaný SZČO s poklesom tržieb v období pandémie predmetom dane a či je zdaniteľným príjmom, sa postupuje podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov:

"Od dane sú oslobodené ... plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce (podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6."

Podľa tohto ustanovenia plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce prijaté v súvislosti s výkonom činností SZČO nie sú oslobodené od dane.

Čiže príspevok pre SZČO nie je oslobodený od dane z príjmov a ide o zdaniteľný príjem SZČO

Pritom je jedno, ako SZČO účtuje, resp. či si vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky, pretože nejde o dotáciu v zmysle § 17 ods. 3, písm. f) resp. písm. h) zákona o dani z príjmov.

*

Dopady

Prijatý príspevok je zdaniteľný príjem, zvyšuje tak základ dane SZČO pre daňové priznanie za rok 2020.

Zároveň sa započítava do príjmu pre posudzovanie, či SZČO bude povinne poistená na sociálne poistenie od 1.7.2021 (1.10.2021) - povinne poistená bude ak celkový príjem za rok 2020 vrátane prijatých príspevkov presiahne hranicu 6552 eur.

Prijaté príspevky sa následne započítavajú do samotného vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov na sociálne poistenie v ďalšom období a do vymeriavacieho základu v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za rok 2020.

Na účely zisťovania výšky poklesu tržieb - jednak pri testovaní, či SZČO má odklad splatnosti odvodov - jednak pri stanovení výšky príspevku podľa projektu "Prvá pomoc" za aktuálny mesiac - sa príspevok do "tržby" nezapočítava, pretože v prípade SZČO sa za "tržbu" považuje príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Príspevok síce je zdaniteľný príjem ale nie je to príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Podľa nariadenia vlády, ktoré vláda schválila 20.5.2020, sa príspevok nezapočítava do tržby. Tým pádom je tento problém definitívne vyriešený.

*

Ako je to s príspevkami pre SZČO na začatie podnikania?

V tejto súvislosti si pripomeňme príspevky, ktoré dostávajú niektoré SZČO z úradov práce na pomoc pri začatí podnikania. Ak dostane fyzická osoba príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, postupuje sa rovnako podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov.

Podľa tohto ustanovenia sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorý plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Aj na uvedený príspevok sa vzťahuje "okrem... ".

Čiže príspevok pre SZČO prijatý podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti na rozbeh podnikania nie je oslobodený od dane z príjmov. Ide o zdaniteľný príjem SZČO. Ani tento príspevok sa však nezapočítava do "tržieb".

*

ZAMESTNANEC A NÁHRADA MZDY POČAS PREKÁŽOK V PRÁCI

Aby sme predišli zbytočným otázkam pripomeňme si na záver, že náhrada mzdy vyplácaná v súlade so Zákonníkom práce zamestnancovi za prekážky v práci je zdaniteľným príjmom zamestnanca a započítava sa do vymeriavacích základov na odvody.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.