Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,pandémia,ročné zúčtovanie

*

Edit č. 1 vo štvrtok 9.4.2020 o 17:40 ... oprava výkladu k § 10 a k § 21 ods. 4.

Edit č. 2 vo štvrtok 14.5.2020 ... upresnenie výkladu k § 21 ods. 4 a doplnený príklad.

Edit č. 3 v pondelok 15.6.2020 ... reakcia na obnovenie mimoriadnej situácie vládou po 13. júni 2020

Edit č. 4 v sobotu 3.10.2020 ... reakcia na novelu č. 264/2020 Z. z. s účinnosťou od 29. septembra 2020

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Cieľom novely je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

*
 
ČASOVÝ ROZSAH OPATRENÍ
 
Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“), až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
 
Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po tejto lehote, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
 
Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.
 
V tom istom uznesení však vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.
 
*
 
Národná rada SR schválila dňa 22. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 264/2020 Z. z. a je účinná od 29. septembra 2020.
 
Cieľom novely je stanoviť na účely väčšiny opatrení zavedených zákonom č. 67/2020 Z. z., že sa obdobie pandémie považuje za skončené dňom 30. septembra 2020 (na účely menšej časti opatrení sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020).
 
Hlavným dopadom zmien je skutočnosť, že daňové priznania fyzických i právnických osôb za rok 2019 je potrebné podať do konca októbra 2020.
 
Pretože 31. október 2020 pripadá na sobotu, automaticky sa lehota na podanie daňových priznaní za rok 2019 a na zaplatenie dane za rok 2019 posúva na pondelok 2. novembra 2020.
 
Podľa novelizovaného § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. s účinnosťou od 29. septembra 2020 platí:
 
*
 
SPRÁVA DANÍ
 
Podľa § 10 zákona sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, a to daň podľa osobitných predpisov, napríklad daň z príjmu, DPH, spotrebná daň, daň z motorových vozidiel, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie  (ide o obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020) a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2. novembra 2020.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.