Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Témy: pandémia,Zákonník práce,zmeny 2020

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá má číslo 66/2020 Z. z.

Cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19.

Všetky zmeny majú len prechodný charakter a týkajú sa len času mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej budeme používať stkratku "počas MS").
 
Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.
 
V tom istom uznesení však vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.
 
Napríklad ak vláda mimoriadnu situáciu odvolá 26. augusta, budú uvedené zmeny platné do 26. októbra 2020.
 
*
 
PRÁCA Z DOMU
 
Podľa § 250b ods. 2 počas MS zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a naopak zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.
 
Znamená to, že počas MS môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi aj bez jeho súhlasu prácu z domu. Naopak počas MS má zamestnanec právo pracovať z domu aj bez súhlasu zamestnávateľa, ak nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by tomu bránili.
 
Za normálnych okolností je na prácu z domu potrebná dohoda oboch strán.
 
*
 
ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU
 
Podľa § 250b ods. 3 počas MS je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.
 
Za normálnych okolností podľa § 90 ods. 9 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.
 
*
 
ČERPANIE DOVOLENKY
 
Podľa § 250b ods. 4 počas MS je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2 ("starú dovolenku"), najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.
 
Za normálnych okolností podľa § 111 ods. 5 je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej 14 dní vopred.
 
*
 
OCHRANA ZAMESTNANCA PRED VÝPOVEĎOU POČAS OČR
 
Dôležité osobné prekážky v práci
 
Podľa § 250b ods. 5 počas MS medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, počas ktorých zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci, patrí aj karanténne opatrenie a izolácia.
 
Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy. V súlade s platnou novelou zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z. majú nárok na nemocenské od prvého dňa karantény alebo izolácie, ktoré im vypláca Sociálna poisťovňa.
 
*
 
Zákaz výpovede
 
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to aj v dobe, kedy je v karanténe, v izolácii alebo je na OČR. Pozor, zákaz výpovede sa nevzťahuje na prípady uvedené v § 64 ods. 3.
 
Podľa § 64 ods. 2 ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby (pred začiatkom karantény, izolácie alebo OČR) tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe (teda počas trvania karantény, izolácie alebo OČR), pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby (karantény, izolácie alebo OČR) - okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.
 
Podľa § 157 ods. 3 po návrate zamestnanca do práce z karantény, izolácie resp. OČR, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.
 
*
 
PREKÁŽKA V PRÁCI POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE A NÁHRADA MZDY
 
Podľa § 250b ods. 6 ak počas MS zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia MS, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.
 
Zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy .
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.