Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Na rozdiel od materského, nárok na rodičovský príspevok je automatický, nie je potrebné splniť nejaké špecifické podmienky, respektíve platiť poistné. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v súlade so zákonom č. 571/2009 Z. z..

V roku 2019 bol rodičovský príspevok 220,70 eura mesačne. Od 1.1.2020 sa rodičovský príspevok zvýšil na 270 eur mesačne a na 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

8.1 KTO MÁ NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK NÁROK

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu RP, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

*

Podmienkou pre oprávnenú osobu však je:

 • riadne sa stará o dieťa a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo je osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

*

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na RP, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • alebo až do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

*

RP môže čerpať len jeden z rodičov. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

*

Nárok na RP nie je, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno či na to isté alebo na iné dieťa, alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte EÚ a suma materského či obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti, či do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (pozor, uvedené sa nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

*

Tu je dôležité, že nárok na RP je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma RP (viď ďalej) nekráti, ale vypláca sa stále v rovnakej výške (v roku 2020 vo výške 370 eur, respektíve 270 eur mesačne).

Pozor, nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a pod., ako aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje (v pracovnom pomere, na dohodu atď.) alebo podniká.

Príklad

Pani Zita bola nemocensky poistená a poberá materské. Materské jej končí k 29.7.2020. Rodičovský príspevok začína poberať od júla 2020. Za júl 2020 po prvýkrát dostane sumu 370 eur.

Príklad

Pán Richard je nemocensky poistený, podmienky pre materské spĺňa. Má ročné dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok matka. Matka pri tomto dieťati na materskej nebola, preto poberala rodičovský príspevok 270 eur mesačne. Po dohode s matkou dieťaťa preberá pán Richard starostlivosť o dieťa od 2.8.2020. Nárok na rodičovský príspevok má matka dieťaťa poslednýkrát za mesiac august 2020 vo výške 270 eur. Matka bude mať nárok na rodičovský príspevok znovu prvýkrát od marca 2021 (v plnej výške), pretože otcovi sa materské skončí v priebehu marca 2021.

Pozor, pre rodinu bude výhodnejšie, aby od marca 2021 požiadal o rodičovský príspevok otec. Keďže bol pri danom dieťati na materskej, bude poberať rodičovský príspevok 370 eur. Ak by o rodičovský príspevok požiadala matka, vzhľadom na to, že pri danom dieťati na materskej nebola, dostávala by rodičovský príspevok len 270 eur.

Príklad

Pani Miroslava je nemocensky poistená, čaká dieťa, podmienky nároku na materské spĺňa. O materské však v Sociálnej poisťovni nepožiada, pretože uprednostní zotrvanie v zamestnaní (respektíve jej zamestnanie má taký charakter, že môže pracovať aj vo vyššom štádiu tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa). Materské teda na základe vlastného rozhodnutia nepoberá. Prvýkrát za mesiac, kedy sa narodí dieťa, požiada UPSVaR o rodičovský príspevok – podľa jej názoru má na rodičovský príspevok nárok, pretože materské nepoberá.

Na jej prekvapenie (a v súlade so zákonom) jej UPSVaR rodičovský príspevok prizná prvýkrát až za mesiac, v ktorom by prestala poberať materské. Rodičovský príspevok sa totiž neprizná, ak má rodič nárok na materské, ale tento nárok na materské si neuplatní.

Naviac pani Miroslave bude priznaný rodičovský príspevok len vo výške 270 eur, pretože materské sa jej nevyplácalo.

Na danom príklade vidíme, že nepožiadať o materské - hoci má matka na materské nárok - nedáva zmysel. Znamená to pomerne zásadnú finančnú stratu pre rodinu.

*

Uplatnenie rodičovského príspevku spätne

Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si spätne najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

*

8.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

V roku 2019 tvoril rodičovský príspevok sumu 220,70 eur mesačne pri jednom dieťati, 275,90 eur pri dvojičkách a 331,10 eur pri trojičkách.

*

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch rôznych výškach.

Ak aspoň jeden z rodičov čerpal materské:

 • 370 eur mesačne pri jednom dieťati
 • 462,50 eur pri dvojičkách
 • 555 eur pri trojičkách

Ak ani jeden z rodičov nepoberal materské:

 • 270 eur mesačne pri jednom dieťati
 • 337,50 eur pri dvojičkách
 • 405 eur pri trojičkách

Ak sa rodičovi vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ v sume nižšej, ako je vyššie uvedená suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte EÚ súbežne vypláca, a to v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku uvedenej vyššie (370 eur) a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte EÚ.

Viac o rodičovskom príspevku sa dozviete na webových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk

*

Ako získať vyšší rodičovský príspevok

V praxi približne tretina matiek pri pôrode dieťaťa nemá nárok na materské, a tým pádom majú od roka 2020 nárok na rodičovský príspevok v nižšej sume 270 eur. Za potenciálnych 37 mesiacov čerpania tak rodina prichádza o 3700 eur (37 x 100, vyšší rodičovský príspevok je 370 eur).

Pokiaľ je to v rodine tak, že matka nemocensky poistená nebola, respektíve bola poistená kratší čas, ale nesplnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom, ale otec je nemocensky poistený, možno postupovať tak, ako je to uvedené v nasledujúcom príklade.

*

Príklad

Pani Tamara čaká prvé dieťa, je čerstvá absolventka školy, nie je nemocensky poistená. Na materské preto nárok mať nebude.

Dieťa sa narodí dňa 2.3.2020.

Pani Tamara má nárok na rodičovský príspevok počnúc mesiacom, v ktorom sa narodí dieťa. Prvýkrát za marec 2020 má vyplatený rodičovský príspevok vo výške 270 eur. Za apríl 2020 má vyplatený ďalší rodičovský príspevok 270 eur.

Otec dieťaťa, pán Rudolf, je nemocensky poistený a spĺňa podmienky na priznanie materského. Ku dňu 14.4.2020, po uplynutí 6 týždňov od narodenia dieťaťa (teda najskôr, ako je to možné) preberá starostlivosť o dieťa a začína poberať materské.

Pán Rudolf poberá materské 28 týždňov, teda do 26.10.2020 vrátane.

Keďže pán Rudolf poberá materské len časť mesiaca október 2020, rodina má znova nárok na rodičovský príspevok po skončení jeho materskej, a to počnúc mesiacom október 2020.

Pozor! O rodičovský príspevok však už nebude žiadať matka, pani Tamara, ale otec, pán Rudolf. Podľa zákona o rodičovskom príspevku sú obaja rodičia oprávnenými osobami a je na ich dohode, kto o rodičovský príspevok požiada. Keďže pán Rudolf pri danom dieťati poberal materské, požiada o rodičovský príspevok on a od októbra 2020 bude mať vyplácanú sumu 370 eur mesačne.

Až do marca 2023, teda celkovo za 29 mesiacov, tak rodina získa na vyššom rodičovskom príspevku celkovo o 2900 eur viac, ako keby o rodičovský príspevok požiadala pani Tamara.

*

Poznámka: Objavujú sa otázky, či otec dieťaťa pre získanie nároku na vyšší rodičovský príspevok musí čerpať materské celých 28 týždňov.

Odpoveď: Nie, stačí ak bude čerpať materské napríklad jediný deň. Tento fakt je dôležitý pre oteckov, ktorí z rozličných dôvodov nemôžu chýbať vo svojom zamestnaní dlhší čas, avšak chcú pre rodinu zabezpečiť vyšší rodičovský príspevok.

* 

8.3 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok na starostlivosť o dieťa je príspevok, ktorý vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v súlade so zákonom č. 561/2008 Z. z. na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Tento príspevok je alternatívou k rodičovskému príspevku. Nedá sa naraz poberať aj jedno, aj druhé. Rodič sa rozhodne pre príspevok, ktorý je pre neho výhodnejší. V prípade dvoch detí vo veku do 3 rokov však môže rodič dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa osobitne na každé dieťa. Napríklad 280 eur na staršie dieťa, ktoré je v škôlke a 41,40 eura na mladšie dieťa, ktoré je doma a stará sa oň sám rodič.

Podmienkou na vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa je, aby rodič dieťaťa vykonával zárobkovú činnosť (tým sa rozumie zamestnanie alebo činnosť povinne poistenej SZČO), prípadne študoval v dennej forme na strednej / vysokej škole a mal spolu s dieťaťom trvalý alebo prechodný pobyt v SR.

Rovnako. ako pri rodičovskom príspevku, príspevok na starostlivosť o dieťa sa nevypláca za mesiac, za ktorý celý poberá rodič alebo manžel (manželka) materské.

*

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutú medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom.

Najviac je to 280 eur, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka, opatrovateľka, ktorá má živnosť).

Najviac je to 80 eur, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Napokon je to suma 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

V roku 2020 pri príspevku na starostlivosť o dieťa nedochádza k žiadnym zmenám.

*

8.4 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

Môže o rodičovský príspevok požiadať otec?

Áno. Je jedno, kto o rodičovský príspevok (RP) požiada, môže tak urobiť matka alebo otec (čiže výhodnejšie bude, ak o RP požiada ten z rodičov, ktorý poberal materské). Nie je podstatné, či rodič v čase poberania RP vykonáva zárobkovú činnosť a aký z nej dosahuje príjem.

*

Poberala som materské z dobrovoľného nemocenského poistenia. Budem mať nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Áno, budete mať vyšší RP. Nárok na vyšší RP má rodič, ktorý materské poberal podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení z poistenia zamestnanca, SZČO alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.

*

Som policajtka a poberám materské podľa "nášho" zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Budem mať vyšší rodičovský príspevok?

Áno, budete mať vyšší RP. Nárok na vyšší RP má aj matka, ktorá ako policajtka, vojačka, colníčka atď. poberala materské podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

*

Pracovala som vo Veľkej Británii a ešte pred brexitom som tam poberala dávku, ktorá sa dá porovnať so slovenskou materskou. Mám nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Áno. Nárok na vyšší RP má rodič, ktorému sa vyplácala obdobná dávka ako materské v členskom štáte (štáty EÚ + Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island).

*

Pred pôrodom dieťaťa som pracovala približne pol roka v zamestnaní na pracovnú zmluvu, predtým som študovala. Materské mi nepriznali, vraj som nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia. Mám nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Nie, nemáte. Podmienka pre vyšší RP nie je daná tým, či rodič pracoval, ale tým, či poberal materské. Vyšší RP tak budú mať napríklad matky, ktoré vôbec nepracovali, ale platili si dobrovoľné nemocenské poistenie a z neho čerpali materské. Vyšší RP však nedostanú matky, ktoré síce pracovali, ale v období 2 rokov pred pôrodom nedosiahli 270 dní nemocenského poistenia, a preto nemali priznané materské.

*

Pred pôrodom som tri roky pracovala na živnosť, avšak z dôvodu nízkeho príjmu som nebola zo živnosti povinne nemocensky poistená. Dobrovoľné nemocenské poistenie som si neplatila, materské mi nepriznali. Mám nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Nárok na vyšší RP nemáte. Dôležité nie je to, či ste podnikali, ako dlho ste boli SZČO, ale skutočnosť, či ste pri dieťati poberali materské.

*

Materské mi priznali, ale len vo výške 320 eur mesačne, pretože som mala zamestnanie na štvrtinový úväzok a zarábala som okolo 400 eur. Budem mať nárok na doplatok do sumy 370 eur?

Áno, ak výška materského nedosahuje sumu 370 eur, od mesiaca, v ktorom sa narodilo dieťa, máte nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu sumy 370 eur a sumy vyplateného materského.

*

Matka dieťaťa materské nemala priznané, pretože otehotnela ako študentka. Ja som otec dieťaťa, som zamestnaný niekoľko rokov, na materské by som tak mohol ísť. Viem, že na materské môžem ísť najskôr po šestonedelí, teda najskôr na 43. deň po narodení dieťaťa. Problém je, že si nemôžem dovoliť na dlhšiu dobu odísť zo zamestnania na rodičovskú dovolenku. Pýtam sa, či by stačilo poberať materskú jediný deň na to, aby sme potom získali vyšší rodičovský príspevok?

Áno. Na 43. deň po narodení dieťaťa po dohode s matkou preberiete dieťa do vašej starostlivosti, v zamestnaní požiadate (mesiac vopred) o poskytnutie rodičovskej dovolenky a v Sociálnej poisťovni požiadate o materské. SP vám materské prizná. Na druhý deň po dohode s matkou ukončíte starostlivosť o dieťa a vrátite sa do zamestnania (rodičovská dovolenka bude trvať jediný deň). Sociálna poisťovňa vám tak vyplatí materské za jediný deň starostlivosti o dieťa. Dôležité bude, že ste materské poberali, a ak následne požiadate vy ako otec o rodičovský príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, budete poberať RP vo výške 370 eur.

*

Pred pôrodom som bola nemocensky poistená ako zamestnankyňa a bolo mi priznané materské. Zamestnanie sa však medzitým skončilo, pretože som mala pracovný pomer na dobu určitú. Momentálne som teda nezamestnaná. Mám nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Áno. Nárok na vyšší RP má aj matka, ktorá poberala na dané dieťa materské z poistenia zamestnanca a zamestnanie jej medzitým skončilo (v ochrannej lehote, počas materskej, počas rodičovskej dovolenky).

*

Podobne ako v predchádzajúcej otázke, zamestnanie mi skončilo počas rodičovskej dovolenky, otec bol na materskej a ja som sa prihlásila na úrade práce do evidencie nezamestnaných, čerpala som dávku v nezamestnanosti. Budem mať po skončení otcovej materskej nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Áno. Materské ste poberali, budete mať nárok na vyšší RP. To, že ste medzitým boli na úrade práce a čerpali dávku v nezamestnanosti, nie je podstatné.

*

Mám dve deti, pri prvom (staršom) som bola na materskej, staršie dieťa už má 3 roky, mladšie dieťa má rok, pri ňom som na materskej nebola. Momentálne dostávam (v roku 2019) rodičovský príspevok 220,70 eura. Budem mať od januára 2020 nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na výšku sumy RP sa posudzuje podľa toho, či ste pri danom dieťati poberali materské. Vy ste síce materské poberali, ale pri staršom dieťati, ktoré už má tri roky. Pri mladšom, ktoré má rok, ste materské nepoberali, preto od januára 2020 máte RP vo výške 270 eur.

*

Ako sa bude postupovať, ak mám dve deti vo veku do 3 rokov. Staršie má 2 roky a 8 mesiacov, tri roky bude mať 5. marca 2020. Mladšie má 5 mesiacov. Pri staršom som bola na materskej, pri mladšom nie. V roku 2019 poberám rodičovský príspevok 220,70 eura. Na akú sumu rodičovského príspevku mám nárok od januára 2020?

Za mesiace január až marec 2020 vrátane máte nárok na sumu 370 eur, pretože pri staršom dieťati ste materské poberali a staršie dieťa dosiahne vek 3 roky v marci 2020. Od apríla 2020 sa suma RP zníži na 270 eur, pretože pri mladšom dieťati ste materské nepoberali.

*

V roku 2019 poberám rodičovský príspevok 220,70 eura, s dieťaťom som bola na materskej. Musím od januára 2020 požiadať o vyšší rodičovský príspevok alebo sa zvýšenie udeje automaticky?

Úrady práce majú prepojenie so Sociálnou poisťovňou, preto o vyšší RP nebude potrebné žiadať, malo by sa tak stať automaticky.

*

Naše dieťa má 2 roky, poberala som naň materské, dnes chodí do súkromnej škôlky, kde platíme poplatok približne 350 eur mesačne. Ja pracujem. Namiesto rodičovského príspevku poberáme príspevok na starostlivosť o dieťa, pretože je to pre nás v súčasnosti výhodnejšie - dostávame sumu 280 eur, pričom rodičovský príspevok je len 220,70 eura. Od januára 2020 je pre nás výhodnejší rodičovský príspevok, pretože bude 370 eur. Ako to urobiť, aby sme od januára 2020 poberali rodičovský príspevok a nie príspevok na starostlivosť o dieťa?

Odporúčam v decembri 2019 navštíviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o rodičovský príspevok počnúc mesiacom január 2020. Rodičovský príspevok vám priznajú bez problémov, a tým automaticky zanikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

*

Do konca roka 2019 poberám rodičovský príspevok ja ako matka. Od januára 2020 bude o rodičovský príspevok žiadať otec, pretože na rozdiel odo mňa bol s dieťaťom na materskej. Otec pracuje, ja budem ďalej s dieťaťom doma a vraj si budem musieť sama platiť zdravotné poistenie?

Štát platí zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. c), j) a m) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení za rodiča dieťaťa v troch prípadoch:

 • ak rodič poberá materské
 • ak rodič poberá rodičovský príspevok
 • ak sa rodič osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov.

V prípade, že je v rodine jedno dieťa, štát platí zdravotné poistenie len raz - len na jedného rodiča, prioritne na rodiča, ktorý na dieťa poberá materské, prípadne rodičovský príspevok. A to bude vo vašej situácii od januára 2020 otec. Čiže od januára 2020 štát platí zdravotné poistenie na otca (aj keď je súčasne zamestnaný).

Za vás ako matku, ktorá nepracuje, ale bude sa reálne starať o dieťa, však štát od januára 2020 zdravotné poistenie platiť nebude, pretože poberateľom rodičovského príspevku sa stane otec.

Vy ako matka máte v takom prípade tieto možnosti:

 • vrátite sa do zamestnania, resp. nájdete si zamestnanie - napríklad na dohodu - z ktorého budete zdravotne poistená
 • ak nie ste zamestnaná, prihlásite sa na UPSVaR-e do evidencie nezamestnaných - tým pádom za vás bude štát platiť zdravotné poistenie ako za evidovanú nezamestnanú
 • alebo si budete platiť zdravotné poistenie sama ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ) - počas roka 2020 je to suma 70,91 eur mesačne. Pri platbe za časť mesiaca v roku 2020 je výpočet vymeriavacieho základu 506,50 eur/počet dní v mesiaci, ďalej x počet dní, za ktoré sa platí poistné. Výsledok sa zaokrúhli na cent nadol, následne sa vypočíta preddavok ako 14% z vymeriavacieho základu a výsledok sa zaokrúhli na centy nadol.

Pozor, ak máte v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, tak za vás ako matku naďalej štát platí poistné na zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP ako za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, pretože z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa staráte o toto druhé dieťa.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode