Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Ako sa postupuje, keď slovenský občan pracuje a je poistený na Slovensku ale vycestuje do zahraničia a tam chce čerpať materské?

Ako sa postupuje, ak slovenský občan pracuje a je poistený v zahraničí ale materské chce čerpať na Slovensku?

*

Nemocensky poistený občan chce čerpať materské zo SP v zahraničí

Takýto prípad v zásade nie je problém. Ak boli matka alebo otec nemocensky poistení v Sociálnej poisťovni a splnili podmienky podľa nášho zákona o sociálnom poistení (viď 2. kapitola), na materské majú nárok aj keď sa dieťa narodilo v zahraničí, resp. rodič alebo obaja rodičia sa s dieťaťom žijú, resp. zdržiavajú sa v zahraničí.

Typickým príkladom je slovenský občan, pracujúci v Bratislave, ale žijúci v Rakúsku.

Nárok na materské si musia uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si nárok na materské uplatní matka s tým, že dieťa sa narodilo v inej členskej krajine alebo v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, matka musí v Sociálnej poisťovni predložiť doklad vystavený lekárom v štáte, kde sa dieťa narodilo, prípadne predloží formulár E 115 – ten matke vydá „Sociálna poisťovňa“ resp. podobná inštitúcia v danom štáte.

Ak sa dieťa narodilo v štáte, s ktorým Slovensko zmluvu nemá, avšak tento štát pristúpil k „Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín“, matka si vyžiada potvrdenie o narodení dieťaťa u svojho lekára v tomto štáte. Tento doklad musí byť osvedčený tzv. apostilou = osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Informácie k tejto problematike nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR, v menu „Cestovanie a konzulárne info“.

V prípade narodenia dieťaťa v inej krajine sa informujte priamo v pobočke Sociálnej poisťovne kde sa dohodnete na spôsobe overenia potvrdenia o narodení dieťaťa a materské bude priznané.

*

Občan poistený v zahraničí chce čerpať materské na Slovensku

Podľa predpisov EÚ si občan nárok na nemocenské dávky vrátane materského z nemocenského poistenia (resp. všeobecne zo systému sociálneho zabezpečenia) uplatňuje podľa predpisov členského štátu, v ktorom je, resp. bol nemocensky poistený.

Napríklad ak matka pracovala a bola nemocensky poistená v inom členskom štáte, nárok na materské si uplatňuje podľa predpisov tohto štátu, aj keď žije na Slovensku, respektíve dieťa sa narodilo na Slovensku.

Ak matke v zahraničí zanikne nemocenské poistenie v období tehotenstva a podľa predpisov štátu v ktorom pracovala jej nevznikne nárok na materské, môže si uplatniť nárok na materské v osemmesačnej ochrannej lehote podľa slovenského zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa by mala materské priznať avšak za podmienky, že matka ešte pred materskou začne poberať dávku v nezamestnanosti podľa nášho zákona. Takúto situáciu odporúčam konzultovať v pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa pravdepodobne materské prizná avšak materské sa určí z minimálneho základu. Teda nie zo zárobku, ktorý matka dosahovala v inej členskej krajine EÚ.

*

Doba poistenia na Slovensku je kratšia ako 270 dní

V prípade, že matka je pred pôrodom nemocensky poistená na Slovensku, do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom sa započítava aj doba poistenia v inom členskom štáte EÉ, resp. v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Dobu poistenia v inom štáte musí matka preukázať prostredníctvom formulára E 104, resp. „SED S 041“. Ten je vydá inštitúcia príslušného štátu.

*

Príklad

Pani Marcela v rokoch 2016-2019 pracovala a bola poistená v zahraničí (Česká republika). Od 1.5.2020 pracuje a je nemocensky poistená na Slovensku. Na začiatku roka 2020 otehotnela, na materské nastupuje 21.8.2020, očakávaný deň pôrodu je 8.10.2020.

Pani Marcela bude mať nárok na materské, aj keď doba poistenia na Slovensku je kratšia ako 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom. Započíta sa aj doba poistenia v Českej republike. Materské sa určí z príjmu v zamestnaní na Slovensku – za predpokladu, že poistné sa v tomto zamestnaní zaplatí najmenej za 90 dní v období pred nástupom na materské (inak by sa materské vypočítalo len z minimálneho základu).

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode