Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Často sa stáva, že zamestnávateľ sa so zamestnankyňou dohodne počas rodičovskej dovolenky na tom, že sa zamestnankyňa vráti skôr do zamestnania a úväzok sa jej skráti povedzme na polovicu.

Takýto postup môže zamestnankyňu poškodiť, pretože v závislosti od nastavenia rozhodujúceho obdobia tak môže mať pri druhej materskej omnoho nižšie materské.

*

Príklad

Pani Dominika bola na prvej materskej do konca februára 2018. Bezprostredne po skončení materskej čerpala rodičovskú dovolenku. V roku 2018 žiaden príjem v zamestnaní nemala. Od septembra 2019 sa vrátila z rodičovskej dovolenky do zamestnania s tým, že sa dohodla so zamestnávateľom na skrátení úväzku na polovicu – čo súčasne znamenalo polovičný príjem oproti príjmu ešte pred prvou materskou.

Pani Dominika znovu otehotnela a na druhú materskú nastupuje v máji 2020.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhej materskej je rok 2019.

V roku 2019 mala pani Dominika príjem od septembra po návrate do práce – na polovičný úväzok. Jej druhá materská sa tak vypočíta z príjmu dosiahnutého od septembra do decembra 2019 a ten bude v porovnaní s príjmom pred prvou materskou prakticky polovičný.

Takto vyriešený návrat do zamestnania tak poškodí pani Dominiku v tom, že pri druhom dieťati bude mať podstatne nižšiu materskú ako pri prvom.

 *

Aké je riešenie? Nevrátiť sa do zamestnania s nižším platom ale zostať v pôvodnom pracovnom pomere na rodičovskej dovolenke – a so zamestnávateľom sa dohodnúť buď na novom – druhom – pracovnom pomere na polovičný úväzok alebo na dohode o vykonaní práce, respektíve na dohode o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom a nemocenským poistením.

*

Poznámka: treba rešpektovať Zákonník práce – nový pracovný pomer musí byť na prácu iného druhu, než je pôvodný pracovný pomer. Pri práci na dohodu zase platia časové obmedzenia.

Pri dohode o vykonaní práce podľa Zákonníka práce platí obmedzenie – na takúto dohodu možno v rámci jedného kalendárneho roka u toho istého zamestnávateľa odpracovať najviac 350 hodín. Do tohto počtu sa započítavajú všetky dohody o vykonaní práce uzatvoreného medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom počas jedného kalendárneho roka.

Pri dohode o pracovnej činnosti je podľa Zákonníka práce obmedzenie – na takúto dohodu možno počas jedného týždňa odpracovať najviac 10 hodín.

Pre oba druhy dohôd platí podľa Zákonníka práce všeobecná zásada: zamestnávateľ by mal so zamestnancom dohodu uzatvárať len výnimočne. V prípade zamestnankyne, ktorá má riadny pracovný pomer a je na materskej sa táto zásada neporušuje a je to v poriadku – výnimočnosť situácie spočíva práve v tom, že zamestnankyňa riadny pracovný pomer má, čerpá však v ňom rodičovskú dovolenku, stará sa o dieťa a na dohodu pracuje v rámci svojich časových možností popri starostlivosti o dieťa. Toto by mala kontrola z Inšpekcie práce akceptovať.

*

Čiže odporúčam v pôvodnom pracovnom pomere zostať na rodičovskej dovolenke a súčasne začať pracovať v novom pracovnom pomere na čiastočný úväzok alebo pracovať na dohodu.

Takéto riešenie znamená, že pri reťazovom pôrode bude mať zamestnankyňa priznanú materskú z pôvodného pracovného pomeru z pravdepodobného príjmu (viď vyššie) a pokiaľ k uzatvoreniu nového pracovného pomeru na čiastočný úväzok, resp. dohody, dôjde ešte pred druhým tehotenstvom, získa materského aj z tak vzniknutého druhého nemocenského poistenia. Materská sa tak môže pekne zvýšiť.

*

Príklad

Pani Hortenzia bola na prvej materskej do konca februára 2018. Bezprostredne po skončení materskej čerpala rodičovskú dovolenku. V roku 2018 žiaden príjem v zamestnaní nemala.

V roku 2019 rodičovská dovolenka v zamestnaní pokračovala a od apríla 2019 sa pani Hortenzia so zamestnávateľom dohodla na ďalšom, druhom pracovnom pomere na polovičný úväzok na iný druh práce.

V júli 2019 pani Hortenzia znova otehotnela a vo februári 2020 nastúpila na druhé materské.

V prvom pracovnom pomere bola až do nástupu na druhú materskú stále na rodičovskej dovolenke. V druhom pracovnom pomere pracovala nepretržite od apríla 2019 až do nástupu na druhú materskú.

Druhú materskú mala pani Hortenzia priznanú z oboch pracovných pomerov. V oboch pracovných pomeroch nezávisle na sebe totiž platí, že doba nemocenského poistenia za posledné dva roky pred pôrodom dosiahla najmenej 270 dní.

V prvom pracovnom pomere je rozhodujúce obdobie pre výpočet druhej materskej celý rok 2019.

V prvom pracovnom pomere príjem počas roka 2019 nemala, zamestnávateľ nahlási do Sociálnej poisťovne pravdepodobný príjem, ktorý by pani Hortenzia mala v prvom pracovnom pomere vo februári 2020, keby teoreticky pracovala. Na základe nahláseného pravdepodobného príjmu Sociálna poisťovňa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ.

Napríklad ak zamestnávateľ nahlási pravdepodobný príjem ako 900 eur, pravdepodobný denný vymeriavací základ bude jedna tridsatina tejto sumy, teda 30 eur.

V druhom pracovnom pomere je rozhodujúce obdobie pre výpočet druhej materskej obdobie od začiatku tohto pracovného pomeru v apríli 2019 až do konca januára 2020. Na základe dosiahnutých vymeriavacích základov  a počtu dní za ktoré sa platilo poistné, sa vypočíta denný vymeriavací základ. Napríklad ak hrubý príjem v druhom pracovnom pomere bol okolo 450 eur mesačne, denný vymeriavací základ bude približne 15 eur.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zistený z prvého pracovného pomeru a denný vymeriavací základ zistený z druhého pracovného pomeru sa spočítajú a materská sa určí ako 75% z tohto súčtu. Pozor, materská sa v roku 2020 určí najviac zo sumy 66,6083 eura, viď 3. kapitola. To platí aj pre výpočet materskej z dvoch nemocenských poistení (zamestnaní) súčasne.

Napríklad 30 eur + 15 eur = 45 eur a materská bude okolo 1050 eur mesačne.

*

Ešte raz k tomuto príkladu. Ak sa zamestnankyňa, ktorá je na rodičovskej dovolenke, dohodne so zamestnávateľom na ďalšom pracovnom pomere alebo na dohode, takýmto spôsobom si budúcu materskú zvýši.

Pozor! Dôležité je aby v druhom pracovnom pomere trvalo nemocenské poistenie najmenej 270 dní pred pôrodom. V predchádzajúcom príklade sa tak stalo. Ale ak zamestnankyňa uzavrie druhý pracovný pomer, resp. dohodu až potom ako je druhýkrát tehotná, dobu poistenia 270 dní tu nedosiahne a materské sa prizná len z prvého pracovného pomeru.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode