Nezdaniteľná časť príspevky na DDS

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

Počnúc rokom 2014 si daňovník môže znížiť základ dane o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“) podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, respektíve na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Podmienkou je, že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu (uzatvorenú skôr) avšak zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 (zrušenie dávkového plánu).

*

4.1 VÝŠKA

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 eur.

To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2019.

Na výšku príspevkov ktoré uhradil zamestnávateľ sa neprihliada.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak príspevok zamestnanca strhne zo mzdy za december 2019 zamestnávateľ a pošle do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2020, započíta sa takýto príspevok do príspevkov za rok 2019. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2018, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2019, sa započítava do príspevkov za rok 2018.

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka.

*

4.2 KTO MÁ NÁROK

V doplnkovom dôchodkovom sporení došlo od 1.1.2014 k zásadným zmenám, najmä pokiaľ ide o zmenu podmienok nároku na doplnkový starobný dôchodok a výsluhový dôchodok. Podľa nových pravidiel (ďalšia novela účinná od 1.1.2019) je doplnkový starobný dôchodok možné čerpať až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Tieto nové podmienky sa vzťahujú na:

  • zmluvy, ktoré účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorili, resp. uzatvoria od 1.1.2014
  • staršie zmluvy, ktoré účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorili pred 1.1.2014 a po 1.1.2014 uzatvorili v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dodatok, ktorým sa zruší ich doterajší dávkový plán a práva, povinnosti či nároky účastníka (nárok na čerpanie doplnkového starobného dôchodku) budú dané podľa zákona platného od 1.1.2014.

Ak účastník doplnkového dôchodkového sporenia ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014) neuzavrel takýto dodatok (nemusí, je to na jeho slobodnom rozhodnutí), tak sa jeho práva, povinnosti a nároky riadia stavom platným pred 1.1.2014 (čiže príslušné zmeny v zákone sa na neho vzťahovať nebudú). Pri takejto (nezmenenej) starej zmluve však nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti.

*

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti je len v prípade:

  • zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013
  • zmluvy uzatvorenej pred 1.1.2014 pri ktorej bol prijatý dodatok, ktorým sa zrušil pôvodný dávkový plán (viď vyššie)

Ešte raz zdôraznime, že zmluve uzatvorenej pred 1.1.2014, pri ktorej nebol prijatý dodatok, ktorým by sa zrušil dávkový plán, nie je nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti.

Nárok nie je ani vtedy, ak má daňovník uzatvorených viacero zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení a z toho aspoň jedna je zmluva uzatvorená pred 1.1.2014, pri ktorej nebol prijatý dodatok, ktorým by sa zrušil dávkový plán.

*

Daňový nerezident

Nárok na nezdaniteľnú časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, si môže uplatniť aj daňový nerezident SR - daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt a na území SR sa zdržiavala menej ako 183 dní.

A to vtedy, ak úhrn jej zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku

tvorí najmenej 90 % zo všetkých jej príjmov, teda príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Viď § 11 ods. 7 zákona. Čiže postup je obdobný, ako pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku/manžela alebo pri uplatnení nároku na daňový bonus.

*

Uplatňovanie nároku na nezdaňovanú časť

Pokiaľ príspevky na DDS zrážal a odvádzal na účet do DDS v mene zamestnanca jeho zamestnávateľ, nie je potrebné aby zamestnanec pri podávaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preukazoval výšku zaplatených príspevkov.

Pokiaľ si však zamestnanec celú sumu, prípadne jej časť uhrádzal vo vlastnej réžii, je k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania povinný predložiť potvrdenie o výške zaplatených príspevkov.

Pokiaľ ide o to, či je možné „uznať“ zmluvu ako takú, zamestnávateľ by sa mal presvedčiť, či je možné priznať nárok na nezdaniteľnú časť. Môže byť, že už má svoju kópiu zmluvy z doby kedy bola uzatváraná. AK tomu tak nie je, zamestnanec musí predložiť zmluvu, resp. dodatok k nej, respektíve doručiť potvrdenie zo správcovskej spoločnosti o tom, či jeho zmluva spĺňa podmienky na uznanie nároku.

Pri podávaní daňového priznania sa uplatnenie nezdaniteľnej časti nepreukazuje, respektíve preukazuje len na výzvu správcu dane.

*

Predčasný výber

V prípade že daňovník predčasne ukončí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení a uplatní si predčasný výber nasporených prostriedkov v súlade s § 19 zákona č. 650/2004 Z. z. a v predchádzajúcich rokoch si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný zvýšiť základ dane do troch rokov od skončenia roka, v ktorom mu bola táto suma vyplatená.

Teda musí si najneskôr do troch rokov podať daňové priznanie a v ňom si zvýšiť základ dane o celkovú sumu predtým uplatnených nezdaniteľných častí.

Príklad

Zamestnanec si od roka 2014 do roka 2018 uplatňoval nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS, každý rok vo výške 180 eur.

Spolu za roky 2018 až 2018 vrátane uplatnil v súčte sumu 5 x 180 = 900 eur.

Počas roka 2019 zmluvu o DDS zrušil a využil možnosť predčasného výberu.

Zamestnanec má povinnosť najneskôr za rok 2022 podať daňové priznanie, v ktorom si musí zvýšiť základ dane o sumu 900 eur.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.