Nezdaniteľná časť na úhrady za kúpeľnú starostlivosť

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

Od roku 2018 sa podľa § 11 ods. 14 ZDP zaviedla nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami v slovenských prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*

5.1 VÝŠKA

Suma nezdaniteľnej časti je daná ako suma daňovníkom preukázateľne zaplatených úhrad v príslušnom roku za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry a ďalšie kúpeľné služby a to vo výške najviac 50 eur za rok.

Do toho sa nezahrnú úhrady, ktoré za tieto služby v mene daňovníka zaplatila zdravotná poisťovňa alebo iný subjekt (napríklad zamestnávateľ).

Daňovník si môže uplatniť ďalších najviac 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku/manžela a 50 eur aj za každé svoje vyživované dieťa (vyživované v súlade s § 33 ZDP) zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na deti si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť na manželku/manžela v prípade, že sa tak dohodnú.

Príklad

Zamestnanec si v roku 2019 ako samoplatca zaplatil víkendový pobyt v Bardejovských kúpeľoch. Spolu s ním boli na pobyte jeho manželka a štyri vyživované deti. Suma za pobyt činila 400 eur. Zamestnanec si môže po dohode s manželkou v ročnom zúčtovaní za rok 2019 uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 300 eur (1 x 50 eur za seba, 1 x 50 eur za manželku, 4 x 50 eur za vyživované deti).

*

5.2 ČO JE MOŽNÉ UPLATNIŤ SI

Uplatniť si možno úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami uhradené v slovenských prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. A to v najširšom zmysle slova, napríklad úhrady za:

  • ubytovanie
  • stravovanie – jedlo, nápoje, akékoľvek občerstvenie, konzumácia z minibaru na izbe
  • kúpeľné procedúry – samotné procedúry, lekárske prehliadky, cvičenie, masáže
  • platby za wellness, saunu, vstup do bazénu...
  • ďalšie poplatky, napríklad za parkovanie.

Nie je dôležité, či šlo o viacdenný pobyt, krátkodobý víkendový pobyt alebo len „na otočku“ bez ubytovania návštevu kúpeľov a platbu za vstup, či procedúry. Uznajú sa aj opakované úhrady zaplatené počas roka v kúpeľoch, či v jedných, či v rôznych.

Dôležité je, že daňovník vie tieto platby preukázať a že ich uhradil on sám (nie zamestnávateľ, nie poisťovňa a pod.).

Uznajú sa aj úhrady, ktoré vynaložil samotný daňovník pri pobyte hradenom poisťovňou – ak si sám doplácal nadštandardné ubytovanie, ďalšie procedúry, kúpil si nejaké občerstvenie, nápoje a pod. a vie to doložiť dokladmi.

Dôležité je, že musí ísť o úhrady voči subjektu, ktorý má štatút prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne. Nie je možné uznať úhrady zaplatené iným subjektom.

Príklad

Zamestnanec bol na trojtýždňovom kúpeľnom pobyte v Bardejovských kúpeľoch, ktorý mu hradila zdravotná poisťovňa. Počas pobytu si v reštaurácii patriacej kúpeľom zakúpil občerstvenie v hodnote 30 eur, čo vie doložiť dokladmi z registračnej pokladnice. Ďalej si kúpil občerstvenie v hodnote 40 eur v stánku rýchleho občerstvenia, ktorý má v areáli kúpeľov prenajatý istý súkromník.

Ako nezdaniteľnú časť je možné uznať len platbu 30 eur, uhradenú samotným kúpeľom v ich reštaurácii.

Príklad

Zamestnanec počas roka opakovane navštívil krytý bazén v Kúpeľoch Bojnice. Platby za vstupy v celkovej výške 54 eur vie preukázať dokladmi z registračnej pokladnice. Zamestnanec má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 50 eur.

*

Zoznam prírodných liečebných kúpeľov:

Bardejovské kúpele a.s.

Kúpele Bojnice a.s.

Kúpele Brusno a.s.

PIENINY RESORT s.r.o., Stará Ľubovňa

Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

Kúpele Dudince a.s.

Wellness Kováčová s.r.o.

KÚPELE LÚČKY a.s.

Kúpele Nimnica a.s.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Piešťany + Smrdáky

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.

Kúpele Sliač a.s.

Liečebné termálne kúpele a.s. Sklené Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.

Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Kúpele Lučivná a.s.

Kúpele Štós a.s.

Kúpele Horný Smokovec s.r.o.

Kúpele Nový Smokovec a.s.

Sanatórium Tatranská Kotlina n.o.

*

Zoznam kúpeľných liečební:

KLÚ MV SR Družba, Bardejovské kúpele

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p.

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., Kováčová

Horezza a.s. Piešťany

KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice

KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

Horezza, a.s. Horský hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby

*

Poznámka: Aktuálne zoznamy prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva SR v časti Inšpektorát kúpeľov a žriedel. Posledná aktualizácia na uvedenom webe v čase písania tohto textu bola 24. januára 2018, respektíve 26. septembra 2018.

*

Preukazovanie nároku

Nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní až po skončení zdaňovacieho obdobia a to na základe preukázateľných dokladov vystavených v kúpeľnom zariadení (doklady nemusia spĺňať kritéria účtovných dokladov). V prípade, ak doklady neznejú konkrétne na daňovníka uplatňujúceho si nezdaniteľnú časť (alebo manželku, manžela alebo vyživované dieťa) musí iným spôsobom preukázať, že využil uvedené služby v kúpeľnom zariadení (napr. potvrdenie od poskytovateľa služieb, že služby spotreboval uvedený daňovník).

Podľa výkladu FS SR zamestnanec k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predkladá:

  • doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami - ak doklad neobsahuje presnú identifikáciu daňovníka (aspoň meno a priezvisko), resp. jeho manželky (manžela) alebo meno vyživovaného dieťaťa, daňovník musí iným spôsobom preukázať, že využil uvedené služby v kúpeľnom zariadení (napr. potvrdením od poskytovateľa služieb, kto služby spotreboval)
  • čestné vyhlásenie manželky (manžela), resp. plnoletého dieťaťa o tom, že si táto osoba za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje túto nezdaniteľnú časť základu dane sama za seba, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť aj za manželku (manžela), alebo za vyživované dieťa
  • doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na manželku (manžela) a vyživované dieťa, ktorým je napr. sobášny list, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa a pod., ak ešte zamestnávateľovi tieto doklady daňovník nepredložil v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), alebo v súvislosti s uplatnením daňového bonusu na vyživované dieťa.

Pri podávaní daňového priznania nie je potrebné prikladať doklady preukazujúce nárok na nezdaniteľnú časť. Na výzvu správcu dane však musí daňovník nárok preukázať vyššie uvedeným spôsobom.

*

Nezdaniteľná časť a príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz)

Pozor, zamestnanec si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, pri ktorých si uplatnil nárok na príspevok na rekreáciu, respektíve ich uhradil rekreačným poukazom s príspevkom zamestnávateľa.

Príklad

Zamestnanec bol v roku 2019 počas svojej dovolenky ako samoplatca na kúpeľnom pobyte v kúpeľoch Lúčky. U zamestnávateľa predložil v súlade s § 152a Zákonníka práce účtovné doklady, ktorými preukázal platbu za ubytovanie a kúpeľné procedúry vo výške 600 eur. Na základe toho mu zamestnávateľ vyplatil príspevok na rekreáciu v sume 275 eur.

Zamestnanec však má aj ďalšie doklady z pobytu v uvedených kúpeľoch celkovo na sumu 80 eur a to za stravovanie. Na základe týchto dokladov si po skončení roka 2019 v ročnom zúčtovaní uplatní nezdaniteľnú časť vo výške 50 eur.

*

Môže si nárok na nezdaniteľnú časť na úhrady za kúpeľnú starostlivosť uplatniť daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou?

Podľa výkladu FS SR si nárok môže bez akýchkoľvek ďalších špecifických podmienok uplatniť aj daňový nerezident - daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.