Daňový bonus na zaplatené úroky

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

Podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie sa daňový bonus môže uplatniť len na úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie NBS, okrem stavebnej sporiteľne spotrebiteľovi na tieto účely:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti (rodinný dom alebo byt) určenej na bývanie alebo jej časti,
 • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
 • zmena dokončenej stavby určenej na bývanie (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy).

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť len na základe zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017 (na staršie zmluvy sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých "po starom").

Splnenie uvedených podmienok deklaruje na potvrdení o úvere daňovníkovi banka, ktorá mu poskytla úver.

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy - má staršiu zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2018 a má aj novšiu zmluvu uzatvorenú po 31.12.2017 - si môže nárok na daňový bonus na novšiu zmluvu uplatniť prvýkrát až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý posledný mu plynul štátny príspevok na staršiu zmluvu.

*

7.1 KTO MÁ NÁROK

Podmienky ktoré musí daňovník spĺňať:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mal najmenej 18 rokov a súčasne najviac 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu, má najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

*

Obe kritéria sa posudzujú len raz, pri pridelení úveru. Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje.

Splnenie vekovej podmienky skontroluje zamestnávateľ pri posúdení potvrdenia, ktoré zamestnancovi vydala banka - na potvrdení je uvedený dátum narodenia zamestnanca a deň podania žiadosti o úver.

Splnenie podmienky výšky príjmu banka pri poskytnutí úveru nekontroluje. V zmysle zákona túto podmienku nekontroluje ani zamestnávateľ pri preberaní žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania. Splnenie podmienky výšky príjmu je tak v rovine čestného prehlásenia zamestnanca - o daňový bonus by mal žiadať len vtedy ak túto podmienku spĺňa.

*

Priemerný mesačný príjem

Určí sa zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

Teda spočíta sa (buď z daňového priznania alebo z ročného zúčtovania dane) zdaniteľný (hrubý) príjem:

 • zo závislej činnosti (§ 5)
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6)
 • z kapitálového majetku (§ 7)
 • z ostatných príjmov (§ 8)
 • z podielov na zisku a pod. (§ 51e)

... a z tohto súčtu je priemerný mesačný príjem jedna dvanástina.

Poznámka. Pri zmluvách uzatvorených v roku 2019 je hranica 1,3-násobku priemerného mesačného príjmu dosiahnutého v roku 2018 daná ako 1316,90 eura = 1,3 x 1013 eur (priemerná mesačná mzda zistená za rok 2018).

Obdobne pri zmluvách uzatvorených v roku 2018 bola hranica priemerného mesačného príjmu dosiahnutého v roku 2017 daná ako 1240,20 eura (1,3 x 954 eur).

*

Spoludlžník

V prípade že o úver žiada daňovník spolu s iným dlžníkom (spoludlžníkom, najčastejšie v praxi s manželkou), nárok na daňový bonus je vtedy, ak nielen dlžník ale aj spoludlžník (resp. všetci spoludlžníci) spĺňa podmienku veku, podmienka výšky príjmu sa posudzuje tak, že sa spočíta príjem dlžníka a všetkých spoludlžníkov a posudzuje sa voči hranici danej ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy krát (1 + počet spoludlžníkov).

Ak sú podmienky splnené,  nárok na daňový bonus vzniká len žiadateľovi, spoludlžníkovi nárok nevzniká.

Naviac si treba uvedomiť, že nárok na daňový bonus nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Príklad

Daňovník mal v roku 2019 pridelený úver na bývanie. Spoludlžníkom je jeho manželka. Vek daňovníka ku dňu podania žiadosti o úver bol 32 rokov, vek manželky bol 29 rokov - obaja tak spĺňajú vekové kritérium.

Priemerný zdaniteľný príjem daňovníka za rok 2018 bol 1600 eur. Priemerný zdaniteľný príjem manželky za rok 2018 bol 1200 eur. Spolu je to 2800 eur.

Príjmová hranica sa určí výpočtom:

2 (daňovník + manželka ako spoludlžník) x 1316,90 eura = 2633,80 eur

To znamená, že príjmové kritérium splnené nie je a daňovník nemá nárok na daňový bonus.

*

Doba čerpania daňového bonusu

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

V prípade predčasného splatenia úveru sa nič mimoriadne nedeje, už čerpaný daňový bonus sa nevracia.

Príklad

Daňovník mal pridelený úver na bývanie, podmienky na vyplácanie daňového bonusu splnil.

Úročenie úveru začalo 30.9.2019.

Daňovník má nárok na daňový bonus v období september 2019 až august 2024 vrátane.

*

Kedy si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky môže uplatniť daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou?

Aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident SR - cudzinec), si môže uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ak spĺňa všetky "štandardné" podmienky a k tomu úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

*

7.2 VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky je daná ako 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50000 eur na jednu nehnuteľnosť.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, kedy uplynula päťročná lehota, počas ktorej má nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorú najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33.

Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Príklad

Daňovník začal splácať úver na bývanie (poskytnutý vo výške menej ako 50000 eur) počnúc mesiacom marec 2019. Za celý rok 2019 zaplatil na úrokoch sumu 800 eur.

Obmedzenie výšky daňového bonusu sa vzhľadom na to, že úver začal splácať od marca 2019 určí vzorcom:

(400 / 12) x 10 = 333,34 eur

(daňový bonus za rok 2019 sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor ... od roka 2020 sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky)

Suma daňového bonusu sa určí ako 50% zo zaplatených úrokov, teda 400 eur – súčasne však najviac suma 333,34 eur.

Daňovníkovi sa prizná suma daňového bonusu 333,34 eur.

Príklad

Daňovníkovi bol poskytnutý úver na bývanie vo výške 120000 eur. Úver začal splácať počnúc mesiacom október 2019. Do konca roka 2019 zaplatil na úrokoch sumu 500 eur.

Úver bol poskytnutý vo výške 120000 eur - na vyplatenie daňového bonusu sa však započíta len úrok alikvótne zo sumy úveru najviac 50000 eur. Započítateľná suma zaplatených úrokov sa určí nasledovne:

500 x (50000 / 120000) = 208,34 eur

Obmedzenie výšky daňového bonusu sa vzhľadom na to, že úver sa začal splácať od októbra 2019 určí vzorcom:

(400 / 12) x 3 = 100 eur

Suma daňového bonusu sa určí ako 50% zo zaplatených úrokov, teda 50% z 208,34 eur, čo je 104,17 eura – súčasne však najviac suma 100 eur.

Daňovníkovi sa prizná suma daňového bonusu 100 eur.

*

7.3 UPLATNENIE NÁROKU

Nárok na daňový bonus sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia a to

 • pri vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľom pre zamestnanca na základe ním predloženého dokladu vystaveného veriteľom (bankou poskytujúcou úver na bývanie), ktorý je povinný vydať takéto potvrdenie na žiadosť žiadateľa a to na vzore tlačiva, ktoré je prílohou k zákonu č. 90/2016 Z. z.
 • pri podaní daňového priznania, na základe ním predloženého dokladu vystaveného veriteľom (rovnako ako v prípade, ak si daňovník uplatňuje tento nárok u zamestnávateľa).

*

7.4 VYPLNENIE ŽIADOSTI

Zamestnanec vypĺňa oddiel IV. na druhej strane tlačiva "Žiadosť" len vtedy, keď si uplatňuje daňový bonus, na ktorý má nárok. Nárok musí doložiť potvrdením z banky.

Ako vyplníme údaje v oddiele IV.?

*

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, nakoľko spĺňam ustanovené podmienky. Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

... vyznačí X, ak si v súlade so zákonom uplatňuje daňový bonus a preložil potvrdenie z banky.

*

Vyhlasujem, že mi nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu

... vyznačí X, ak mal v minulosti (pred 1.1.2018) poskytnutý hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých.

*

Vyhlasujem, že posledný krát mi vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu za kalendárny mesiac ......................... roka ...........

... ak mal v minulosti (pred 1.1.2018) poskytnutý hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých, uvedie mesiac a rok za ktorý mal poslednýkrát nárok na štátny príspevok (nárok je 5 rokov, resp. 60 mesiacov počnúc prvým mesiacom splácania úveru).

*

Príklad 1.

Zamestnanec má potvrdenie z banky. V ňom je uvedené (bod 4.) že úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie sa začal úročiť dňa 20.10.2019.

Ďalej (bod 5.) výška úrokov zaplatených v roku 2019 na základe zmluvy vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur, predstavuje 300 eur.

Zamestnancovi nebol v minulosti poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

V žiadosti uvedie:

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, nakoľko spĺňam ustanovené podmienky. Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona). ... vyznačí X.

Vyhlasujem, že mi nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu ... vyznačí X.

Vyhlasujem, že posledný krát mi vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu za kalendárny mesiac .................. roka ...........

... ponechá prázdne.

Suma daňového bonusu je 100 eur.

(50% zo zaplatených úrokov je 150 eur ale bonus za tri mesiace je najviac 100 eur).

*

Príklad 2.

Zamestnanec má potvrdenie z banky. V ňom je uvedené (bod 4.) že úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie sa začal úročiť dňa 20.10.2018.

Ďalej (bod 5.) výška úrokov zaplatených v roku 2019 na základe zmluvy vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur, predstavuje 1000 eur.

Zamestnancovi bol v minulosti poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu. Tento úver začal splácať vo februári 2012, štátny príspevok dostával od februára 2012 do januára 2017 (5 rokov, resp. 60 mesiacov).

V žiadosti uvedie:

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, nakoľko spĺňam ustanovené podmienky. Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona). ... vyznačí X.

Vyhlasujem, že mi nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu ... ponechá prázdne.

Vyhlasujem, že posledný krát mi vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu za kalendárny mesiac január roka 2017.

Suma daňového bonusu je 400 eur.

(50% zo zaplatených úrokov je 500 eur ale bonus za celý rok je najviac 400 eur).

*

Príklad 3.

Zamestnanec má potvrdenie z banky. V ňom je uvedené (bod 4.) že úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie sa začal úročiť dňa 20.5.2019.

Ďalej (bod 5.) výška úrokov zaplatených v roku 2019 na základe zmluvy vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur, predstavuje 700 eur.

Zamestnancovi bol v minulosti poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu. Tento úver začal splácať v septembri 2014, štátny príspevok dostával od septembra 2014 do augusta 2019 (5 rokov, resp. 60 mesiacov).

V žiadosti uvedie:

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, nakoľko spĺňam ustanovené podmienky. Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona). ... vyznačí X.

Vyhlasujem, že mi nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu ... ponechá prázdne.

Vyhlasujem, že posledný krát mi vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu za kalendárny mesiac august roka 2019.

Suma daňového bonusu je 133,34 eur.

(50% zo zaplatených úrokov je 350 eur ale bonus za štyri mesiace je najviac 133,34 eur).

Nárok na daňový bonus má až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poslednýkrát poberal štátny príspevok na predchádzajúci úver. Teda až od mesiaca september 2019. Preto je bonus určený najviac za 4 mesiace ako 400/12 x 4 = 133,34 eur.

*

Príklad 4.

Zamestnanec má potvrdenie z banky. V ňom je uvedené (bod 4.) že úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie sa začal úročiť dňa 20.7.2019.

Ďalej (bod 5.) výška úrokov zaplatených v roku 2019 na základe zmluvy vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur, predstavuje 600 eur.

Zamestnancovi bol v minulosti poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu. Tento úver začal splácať v novembri 2017, štátny príspevok dostáva od novembra 2017 do októbra 2022 (5 rokov, resp. 60 mesiacov).

Pretože počas celého roka 2019 dostával na starší úver štátny príspevok, nemá nárok na daňový bonus pri novom úvere. Oddiel IV. v žiadosti nevypĺňa.

*

7.5 ÚMRTIE DAŇOVNÍKA, KTORÝ POBERAL DAŇOVÝ BONUS

Ak daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, zomrie, nárok na daňový bonus si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli záväzky z úveru na bývanie. V takom prípade sa určité podmienky uplatnenia tohto bonusu neuplatnia, a to podmienky týkajúce sa veku a príjmu daňovníka, pretože tieto museli byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver (podmienka veku) a ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie (podmienka príjmu).   Rovnako sa v takom prípade nemusí dodržať podmienka podľa § 33a ods. 4 písm. c). Zároveň však bude platiť, že ustanovenia § 33a ods. 1 úvodnej vety a odsekov 2 a 6 tým nie sú dotknuté, čo znamená, že aj daňovník, ktorý prevzal úver po zomrelom daňovníkovi, si môže uplatniť nárok na daňový bonus za príslušné zdaňovacie obdobie len na jednu zmluvu o úvere na bývanie. Ak je zároveň dlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú spĺňa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu, tak sa musí rozhodnúť, na ktorú z týchto zmlúv si nárok na daňový bonus, ktorý je ohraničený dobou piatich rokov, douplatňuje. Ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus z prevzatej zmluvy si môže uplatniť najskôr za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa prestal uplatňovať nárok zo zmluvy, z ktorej je spoludlžníkom avšak maximálne do piatich rokov od začatia počítania doby pôvodným daňovníkom, ktorý zomrel a po ktorom prebral záväzky z úveru na bývanie.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.