Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Stáva sa, že žena otehotnie v situácií, kedy nie je nemocensky poistená avšak pred otehotnením nemocensky poistená bola.

V takom prípade často nie je priznané materské buď z dôvodu, že budúca matka o materské žiada ako nepoistená osoba alebo ako osoba, ktorá síce poistená je ale v období dvoch rokov pred pôrodom nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia.

Príklad

Pani Nina bola povinne nemocensky poistená ako zamestnanec v pracovnom pomere na dobu určitú v čase  od 1.1.2019 do 31.12.2019. Od 1.1.2020 zamestnaná nie je a nie je ani nemocensky poistená.

Pani Nina v marci 2020 otehotnela, lekár určil dátum pôrodu na 20.12.2020. Termín nástupu na materské tak má 6 alebo 8 týždňov pred pôrodom, čo bude od 25.10.2020 alebo od  8.11.2020.

Ak pani Nina nič nepodnikne, nebude mať nárok na materské. V období dvoch rokov pred pôrodom síce mala (vyše) 270 dní poistenia – vďaka poisteniu ako zamestnankyňa v roku 2019 – ale pri nástupe na materské poistená nebude. Teda nebude mať na materské nárok. Pani Nina nebude ani v 8-mesačnej ochrannej lehote, pretože nemocenské poistenie (zamestnanie) jej skončilo 31.12.2019 a vtedy ešte tehotná nebola.

Je niekoľko možností, ako pani Nina materské získa.

* 

Alternatíva 1 – prihlási sa na dobrovoľné nemocenské poistenie tesne pred nástupom na materské

Ak sa pani Nina prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie niekoľko dní pred nástupom na materské, materské získa.

Napríklad ak sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlási od 2.11.2020 a 6.11.2020 požiada o materské, materské bude mať priznané.

A to preto, lebo:

  • na materské nastúpi ako nemocensky poistená osoba,
  • v období dvoch rokov pred pôrodom bude mať najmä vďaka predošlému poisteniu zamestnanca v roku 2019 vyše 270 dní nemocenského poistenia.

Pri dobrovoľnom poistení trvajúcom menej ako 26 týždňov pred nástupom na materské,  sa materské vypočíta podľa § 57 ods. 1 písm. d) ZSP z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Ten sa určí podľa § 57 ods. 3 ZSP ako jedna tridsatina platného minimálneho základu, v roku 2020 teda ako 506,50/30 = 16,88 eura.

Materské za 34 týždňov (238 dní) tak spolu bude 238 x 75% z 16,88 = 3013 eur.

Pri tejto alternatíve je dôležité, že pani Nina sa na dobrovoľné nemocenské poistenie nestihla prihlásiť skôr ako 26 týždňov pred nástupom na materské (pozor, pozrite ďalej Alternatívu 2).

Preto je zbytočné pri takto krátko trvajúcom dobrovoľnom poistení (trvajúcom menej ako 26 týždňov pred nástupom na materské) určiť si vymeriavací základ vyšší ako minimálny  (477 eur v roku 2019 alebo 506,50 eur v roku 2020) – materské sa tak či tak vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu tak ako je to uvedené vo výpočte vyššie.

Ďalej je jedno, či sa na dobrovoľné nemocenské poistenie pani Nina prihlási 3 dni pred nástupom na materské alebo povedzme 30 dní pred nástupom na materské – tak či tak materské bude v rovnakej výške tak ako je to uvedené vo výpočte vyššie. Aby neplatila dobrovoľné poistenie zbytočne dlho, postačí prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie tesne pred nástupom na materské. Stačí jeden deň pred nástupom na materské.

Pozor – uvedené platí v prípade, že už z predchádzajúceho poistenia má dostatok dní na splnenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom (zdôraznime – pred skutočným dňom pôrodu, nie dňom určeným lekárom). Ak by predchádzajúce poistenie trvalo pomerne krátko, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa treba prihlásiť skôr – tak aby v súčte doby poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom spolu vydali aspoň na 270 dní poistenia - inak by materské vôbec nebolo priznané.

Ďalej je dôležité, že vďaka tomu, že si takto zabezpečí materskú - hoci nízku - ako poberateľka materského má po skončení materského nárok na vyšší rodičovský príspevok (370 eur, na rozdiel od nižšieho rodičovského príspevku ktorý je 270 eur). Za 31 mesiacov jeho poberania (od veku dieťaťa 6 mesiacov do dovŕšenia 3 rokov) je to plus 3100 eur.

*

Alternatíva 2 – prihlási sa na dobrovoľné nemocenské poistenie najneskôr 26 týždňov pred nástupom na materské

Ak sa pani Nina prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie dostatočne skoro a to najmenej 26 týždňov pred nástupom na materské alebo ešte skôr (čiže najneskôr na konci 7.-ho týždňa tehotenstva), materské sa vypočíta zo skutočného vymeriavacieho základu, ktorý si určí na dobrovoľné poistenie. Tak síce počas polroka trvajúceho dobrovoľného poistenia zaplatí pomerne vysokú sumu na dobrovoľnom poistení ale zároveň získa vysoké materské 1498 eur resp. 1548 eur mesačne pri nástupe na materské v roku 2020.

Pani Nina sa prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie od 1.5.2020, určí si vymeriavací základ 2026 eur, mesačné poistné bude 671,61 eura.

Dobrovoľné nemocenské poistenie si bude platiť 26 týždňov do 29.10.2020, za celú dobu tak zaplatí poistné približne 4000 eur a o materské požiada od 30.10.2020.

Dopadne to takto.

Materské priznané mať bude – bude poistená a spolu s predchádzajúcim poistením bude mať s rezervou vyše 270 dní poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ bude 1.5.2020 – 30.9.2020

DVZ = 5 x 2026 deleno 153 dní = 66,2092 eura

Materské za jeden mesiac bude okolo 1500 eur a za celých 34 týždňov spolu:

238 dní x 75% z 66,2092 = 11819 eur 

Po odpočítaní poistného (cca 4000 eur) tak pani Nina získa na materskom 7819 eur.

*

Muži to majú znova jednoduchšie. Na rozdiel od žien nie sú viazaní relatívne presným nástupom na materské, môžu si tak pohodlne doplniť chýbajúce poistenie bez stresu z chýbajúcich dní poistenia či obáv z nízkej materskej.

Príklad

Pán Oliver bol počas roka 2019 zamestnancom v pracovnom pomere a bol povinne nemocensky poistený.

Od 1.1.2020 zamestnanie nemá a začal podnikať na živnosť. Pri rozbehu živnosti ešte nie je povinne nemocensky poistený ako SZČO, teda v roku 2020 nemocenské poistenie nemá.

Pán Oliver má ročné dieťa a rozhodne sa ísť na materské. O tejto možnosti sa dozvedel vo februári 2020 a prvý nápad bol, ísť na materské už od 2.3.2020.

Len tak by to nešlo, pretože pán Oliver nie je nemocensky poistený. Ak by sa ale povedzme k 1.3.2020 prihlásil v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie, už od 2.3.2020 by mohol požiadať o materské, pretože:

  • o materské by tak žiadal už ako nemocensky poistená osoba,
  • za posledné dva roky by vďaka poisteniu ešte v roku 2019 bez problémov spĺňal podmienku 270 dní nemocenského poistenia.

Pri takomto pláne by pána Olivera dobrovoľné poistenie prakticky nič nestálo, pretože by ho zaplatil len za jediný deň. Materské by sa vypočítalo z minimálneho základu 506,50 eura (prečo, pozrite vyššie). Za 28 týždňov - čo je 196 dní - trvajúce materské by pán Oliver dostal celkovo na materskom sumu:

196 x 75% z 16,88 = 2482 eur

Súčasne by však rodina prišla o rodičovský príspevok za 5 mesiacov:

5 x 370 = 1850 eur

Celkový profit rodiny by tak bol 632 eur.

Takýto plán ale nie je dobrý. Otecko sa nemusí nikam ponáhľať, má dosť času všetko si dobre premyslieť a načasovať. Pánovi Oliverovi budem odporúčať postup v nasledujúcom pokračovaní príkladu.

*

Pokračovanie príkladu

Pán Oliver sa ale rozhodne inak. Prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie od 1.3.2020 ale určí si vymeriavací základ 2026 eur, mesačné poistné bude 671,61 eura.

Dobrovoľné nemocenské poistenie si bude platiť niečo vyše 26 týždňov do 1.9.2020, za celú dobu tak zaplatí poistné 4052 eur a o materské na vtedy rok a polročné dieťa požiada od 2.9.2020.

Materské bude mať priznané mať bude – bude poistený a spolu s predchádzajúcim poistením bude mať s rezervou vyše 270 dní poistenia v období dvoch rokov pred nástupom na materské.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ bude 1.3.2020 – 31.8.2020

DVZ = 6 x 2026 deleno 184 dní = 66,0653 eura

Materské za jeden mesiac bude okolo 1500 eur a za celých 28 týždňov spolu:

196 dní x 75% z 66,0653 = 9712 eur 

Po odpočítaní poistného (4052 eur) a straty rodičovského príspevku za 5 mesiacov (1850 eur) tak rodina pána Olivera získa na Oliverovom materskom 3810 eur.

*

Rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch možno kombinovať povinné nemocenské poistenie SZČO a dobrovoľné nemocenské poistenie, či u žien alebo u mužov.

Príklad

Pán Ivan bol až do 30.6.2019 povinne nemocensky poistený ako SZČO. Od 1.7.2019 povinne nemocensky poistený nie je. V roku 2018 si založil s.r.o., živnosť si síce ponechal ale utlmil aktivity na živnosť a tak mal za rok 2018 príjem nižší ako 5724 eur, povinné poistenie SZČO mu preto k 30.6.2019 zaniklo.

Pán Ivan má dieťa vo veku rok a pol a rozhodne sa ísť na materské. Urobil to tak, že od 1.9.2019 sa prihlásil na dobrovoľné nemocenské poistenie a určí si vymeriavací základ 2026 eur. Mesačné poistné platil vo výške 671,61 eura.

Dobrovoľné nemocenské poistenie si bude platiť presne 26 týždňov do 1.3.2020o materské požiada k 2.3.2020. Za túto dobu  zaplatí poistné približne 4052 eur. Dieťa bude mať v tom čase dva roky.

Materské bude mať priznané mať bude – bude poistený a spolu s predchádzajúcim poistením, ktoré mal ako SZČO bude mať s rezervou vyše 270 dní poistenia v období dvoch rokov pred nástupom na materské.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ bude 1.9.2019 – 31.12.2019

DVZ = 4 x 2026 deleno 122 dní = 66,4263 eur

Materské za jeden mesiac bude okolo 1500 eur a za celých 28 týždňov spolu:

196 dní x 75% zo 66,4263 = 9765 eur 

Po odpočítaní poistného (4052 eur) a straty rodičovského príspevku za 5 mesiacov (1850 eur) tak rodina pána Ivana získa 3863 eur.

*

Zaujímavá je nasledujúca úvaha, týkajúca sa väčšiny povinne nemocensky poistených SZČO – takých, ktorí poistné platia z minimálneho základu:

Ak by otec – SZČO – požiadal v roku 2019 o materské s tým, že si poistné platí z minimálneho základu, rodina by na tom získala v úhrne niečo viac ako 1500 eur (ukážeme si to na príklade pána Bohuslava).

Ak si ale otec naplánuje materské tak, že povinné nemocenské poistenie SZČO ukončí, respektíve preruší a podobne ako pán Ivan v predchádzajúcom príklade bude polroka platiť dobrovoľné poistenie z vysokého základu – profit pre rodinu bude temer 4000 eur.

Príklad

Pán Bohuslav je povinne nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO už niekoľko rokov. Poistné si platí z minimálneho vymeriavacieho základu, v roku 2018 bol minimálny základ 456 eur, v roku 2019 bol 477 eur, v roku 2020 to je 506,50 eura.

Pán Bohuslav má dvojročné dieťa a rozhodol sa požiadať k 2.5.2020 o materské. To bude mať priznané, pretože je povinne nemocensky poistený ako SZČO a v období posledných dvoch rokov má s rezervou vyše 270 dní nemocenského poistenia (dokonca bol poistený celé tie dva roky).

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ bude rok 2019.

DVZ = 12 x 477 deleno 365 = 15,6822 eura

Materské bude okolo 360 eur mesačne a za celú dobu 28 týždňov (196 dní) spolu:

196 dní x 75% z 15,6822 = 2306 eur

Pripomeňme si ešte dôležitú vec – v čase poberania materského pán Bohuslav neplatí ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne, viď § 140 ods. 1 písm. a) ZSP. Podnikať ako SZČO však počas poberania materského môže.

Počas 6 a pol mesiaca trvajúcej materskej tak ušetrí na „sociálnych odvodoch“ zo základu 506,50 eura sumu 167,89 eura mesačne, spolu ušetrí okolo 1090 eur. Ako osoba, ktorá poberá materské, niečo ušetrí aj na „zdravotných odvodoch“ - nebude sa na neho v čase, kedy poberá materské vzťahovať povinný minimálny základ, lebo bude súčasne poistenec štátu - pre zjednodušenie však s touto úsporou nepočítajme.

Po započítaní úspory na poistnom, ktoré pán Bohuslav nemusí platiť počas materskej (1090 eur) a straty rodičovského príspevku za 5 mesiacov (1850 eur) tak rodina pána Bohuslava získa 1546 eur.

*

Príklad pána Bohuslava je veľmi dôležitý. Ukazuje, že otec, ktorý je povinne nemocensky poistený ako SZČO a rozhodne sa ísť na materské, týmto spôsobom prinesie rodine 1546 eur ak nie viac. Viac by to bolo v prípade:

  • keby matka poberala rodičovský príspevok len 270 eur,
  • keby platil ako SZČO poistné z vyššieho ako z minimálneho základu,
  • keby sme prípadne započítali úsporu aj na zdravotnom poistení.

Takýto otec nemusí nič „riešiť“ – stačí vybaviť si materské.

Ak chce mať otec, ktorý je povinne nemocensky poistený ako SZČO a poistné si platí z minima, materské vyššie, riešením je povinné poistenie ukončiť prípadne pozastaviť živnosť (pozastavenie živnosti je možné podľa živnostenského zákona na dobu 6 mesiacov až 3 rokov). A rovnako ako pán Ivan - prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie a po 26 týždňoch požiadať o materské z dobrovoľného nemocenského poistenia. Takto sa profit rodiny dostane na sumu viac ako 3800 eur. Nevýhodou však je, že otec istý čas nemôže podnikať pretože živnosť zrušil, resp. pozastavil.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode