Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

V kapitole si vysvetlíme, kedy môže na materskú nastúpiť matka a kedy otec a aká je doba (dĺžka) poberania materského.

Znova si pripomeňme, že už od roku 2011 platí, že okrem matky dieťaťa môže ísť na materskú aj otec, pričom svoju materskú si môže čerpať podľa dohody s matkou dieťaťa až kým dieťa nedosiahne vek tri roky.

Otec môže čerpať materské pri starostlivosti o dieťa, na ktoré už poberala svoje materské matka. Respektíve môže to byť aj tak, že pri pôrode dieťaťa matka nárok na materské nemala – nesplnila podmienky dané zákonom – ale otec, pokiaľ podmienky spĺňa, materskú pri prebratí dieťaťa do starostlivosti čerpať môže.

Dobrú pomôcku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti „Nemocenské poistenie“ – „Materské“ a to lehotník na výplatu materského.

*

5.1 NÁSTUP NA MATERSKÉ A DOBA POBERANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matka dieťaťa nastupuje na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Môže sa rozhodnúť nastúpiť na materské aj skôr a to najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.  V praxi sa uplatňuje postup, podľa ktorého štandardom je nástup na materskú presne 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo po dohode s lekárom presne 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Pozor, matka, ktorá nastupuje na materské v ochrannej lehote však nemá ani takúto možnosť voľby a nastupuje vždy šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Ak matka porodí skôr než stihla nastúpiť na materské, nastupuje na materské odo dňa pôrodu.

Príklad

Pani Gabriela je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 29.3.2020.

Pani Gabriela môže nastúpiť na materské 6 alebo 8 týždňov pred dňom pôrodu určeným lekárom. Konkrétne to znamená, že pani Gabriela môže nastúpiť na materské  2.2.2020 alebo 16.2.2020.

*

Kedy je lepšie nastúpiť na materské? Čo najskôr alebo naopak čo najneskôr?

Na tieto otázky nie je jednoznačná odpoveď. Skorší nástup na materskú však znamená aj skoršie ukončenie a tak možnosť čerpania rodičovského príspevku o jeden mesiac dlhšie.

Príklad

Pani Gabriela (viď predchádzajúci príklad) bude poberať materské 34 týždňov. Ak na materské nastúpi 2.2.2020, materské jej skončí 26.9.2020. Znamená to, že nárok na rodičovský príspevok jej prvýkrát vznikne už za mesiac september 2020.

A to preto, lebo nárok na rodičovský príspevok v prípade matky, ktorá čerpala materské, vzniká prvýkrát za mesiac, v ktorom sa ukončí poberanie materského v iný ako posledný deň mesiaca.

Ak ale pani Gabriela na materské nastúpi 16.2.2020, materské jej skončí 10.10.2020. To znamená, že nárok na rodičovský príspevok jej prvýkrát vznikne až za mesiac október 2020.

*

Ak si porovnáme oba scenáre – pani Gabriela v oboch prípadoch dostane rovnakú sumu za 34 týždňov trvajúce materské – ale v prvom prípade dostane o jeden rodičovský príspevok viac. To znamená pre rodinný rozpočet o 370 eur viac a to poteší.

Princíp: vezmite dátum pôrodu určený lekárom a odpočítajte 6 alebo 8 týždňov – tak dostanete časový interval dní od – do, kedy môžete nastúpiť na materskú.

Potom si k tomu pripočítajte 34 týždňov – a ak je to možné, zvoľte si dátum nástupu na materskú tak, aby zodpovedajúci dátum ukončenia spadal do obdobia pred posledným dňom mesiaca. Získate tak o jeden rodičovský príspevok naviac, teda v roku 2020 o 370 eur viac.

*

Nástup na materskú pri druhom a ďalšom dieťati z rodičovskej dovolenky

V prípade, že matka je tehotná v čase, kedy poberá rodičovský príspevok na staršie dieťa, si takisto treba dobre zvážiť deň nástupu na ďalšiu materskú. Ak je to možné, treba si zvoliť nástup na materskú tesne po začiatku mesiaca (druhého, tretieho...) a súčasne tak aby ukončenie materského vyšlo tesne pred koncom mesiaca (ideálne predposledný deň mesiaca).

Príklad

Pani Perla je druhýkrát tehotná a poberá rodičovský príspevok na prvé dieťa.

Lekár určil deň pôrodu na 29.9.2020. Pani Perla si tak môže zvoliť deň nástupu na materskú od 4.8.2020 alebo od 18.8.2020. To súčasne znamená že materská sa skončí (po 34 týždňoch) k 28.3.2021 alebo k 11.4.2021.

Výhodnejšie bude zvoliť si dátum nástupu 4.8.2020, čo znamená ukončenie materského 29.3.2021. V takomto prípade rodičovský príspevok na staršie dieťa dostane poslednýkrát za mesiac august 2020 a na mladšie dieťa prvýkrát už za mesiac marec 2021.

Ak by si pani Perla zvolila dátum nástupu 18.8.2020, čo znamená ukončenie materského 12.4.2021, rodičovský príspevok na staršie dieťa by dostala poslednýkrát za mesiac august 2020 (teda rovnako) ale rodičovský príspevok na mladšie dieťa by prvýkrát dostala až za mesiac apríl 2021.

Správnym rozhodnutím pani Perla prinesie do rodinného rozpočtu naviac sumu vo výške rodičovského príspevku platného v roku 2021. Teda najmenej o 370 eur naviac.

Príklad

Pani Ida je druhýkrát tehotná, poberá rodičovský príspevok na prvé dieťa.

Lekár určil deň pôrodu na 25.9.2020. Pani Ida si tak môže zvoliť deň nástupu na materskú k 31.7.2020 alebo k14.8.2020. To súčasne znamená že materská sa skončí (po 34 týždňoch) k 25.3.2021 alebo k 8.4.2021.

Ak by si pani Ida zvolila dátum nástupu 31.7.2020, čo znamená ukončenie materského 25.3.2021, rodičovský príspevok na staršie dieťa by dostala poslednýkrát za mesiac júl 2020 a rodičovský príspevok na mladšie dieťa by prvýkrát dostala za mesiac marec 2021.

Ak by si pani Ida zvolila dátum nástupu 14.8.2020, čo znamená ukončenie materského 8.4.2021, rodičovský príspevok na staršie dieťa by dostala poslednýkrát za mesiac august 2020 a rodičovský príspevok na mladšie dieťa by prvýkrát dostala až za mesiac apríl 2021.

Ak si to porovnáte, vo výsledku je to prakticky jedno.

Teoreticky však najvýhodnejšie pre pani Idu by bolo zvoliť si nástup na materskú od 2.8. do 6.8.2020. Pri tejto voľbe rodičovský príspevok na staršie dieťa dostane poslednýkrát aj za mesiac august 2020 a na mladšie dieťa prvýkrát už za mesiac marec 2021.

*

Podľa dňa nástupu na materskú sa stanoví rozhodujúce obdobie

V predchádzajúcej kapitole sme si ukázali ako sa stanovi rozhodujúce obdobie. A na príklade si ukážeme ako môže správna voľba dňa nástupu na materské ovplyvniť výšku materského.

Príklad

Pani Liana je tehotná a lekár určil deň pôrodu na 19.2.2020. Pani Liana si tak môže zvoliť deň nástupu na materskú v rozmedzí 6 alebo 8 týždňov od lekárom určeného dňa pôrodu, konkrétne 25.12.2019 alebo 8.1.2020.

Pani Liana je zamestnaná v spoločnosti ABC od roku 2016. Ak sa rozhodne nastúpiť na materské 25.12.2019, rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu a teda i materského bude rok 2018. V roku 2018 mala príjem cca 700 eur mesačne.

Ak sa však pani Liana rozhodne nastúpiť na materské  8.1.2020, rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu bude rok 2019. V roku 2019 mala pani Liana hrubý príjem už cca 750 eur mesačne.

Z toho vyplýva, že pre pani Lianu bude výhodnejšie počkať s nástupom na materské až na rok 2020 a na materské nastúpi od 8.1.2020.

*

Predchádzajúci príklad ukázal, že v situácií kedy matka nastupuje na materské na prelome rokov, bude v mnohých prípadoch (kvôli medziročnému zvyšovaniu platov) – ak to bude možné - výhodnejšie s materskou počkať a nastúpiť na materské až v novom roku. Netreba však zabudnúť, že podľa zákona má matka možnosť rozhodovania, kedy na materskú nastúpi, ohraničenú na dobu dvoch týždňov – teda 6 až 8 týždňov pred dňom pôrodu, určeným lekárom.

Pozor, ak by matka nastúpila na materské neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu – ak je osamelá uplynutím 31 týždňov a ak porodila dve a viac detí uplynutím 37 týždňov po dni pôrodu – matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského. Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Najmä v prípade že pôrod nastane skôr, skrátite si tak celkovú dobu poberania materského.

Príklad

Pani Miloslava je tehotná a lekár určil deň pôrodu na 5.2.2020. Pani Miloslava si tak môže zvoliť deň nástupu na materskú v rozmedzí 6 alebo 8 týždňov od lekárom určeného dňa pôrodu, konkrétne 11.12.2019 alebo 25.12.2019.

Pani Miloslava je zamestnaná v spoločnosti XYZ od 1.7.2018. Ak sa rozhodne nastúpiť na materské tak ako by mala najneskôr 25.12.2019, teda ešte v roku 2019, rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu a teda i materského bude obdobie od 1.7.2018 do 30.11.2019.

Problém je, že na začiatku pracovného pomeru v roku 2018 mala pani Miloslava slabý plat, okolo 550 eur mesačne. V roku 2019 sa jej plat zvýšil na 700 eur mesačne.

Pani Miloslava si preto povie, že nastúpi na materské až od 1.1.2020 a myslí si, že tak bude rozhodujúce obdobie určené ako rok 2019 a materské sa vypočíta z vyššieho zárobku.

Takéto rozhodnutie však Sociálna poisťovňa posúdi tak ako keby pani Miloslava nastúpila na materské 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu – teda 25.12.2019 – a rozhodujúce obdobie určí ako obdobie od 1.7.2018 do 30.11.2019.

Materské si tak pani Miloslava takýmto „trikom“ nezvýši, naviac pani Miloslava sa ukráti o dobu poskytovania materského za dni od 25.12.2019 do 31.12.2019.

K pôrodu dieťaťa dôjde skôr ako určil lekár – už 20.1.2020. Materská tak skončí uplynutím 28.-ho týždňa odo dňa pôrodu. Pani Miloslava tak bude poberať materské namiesto 34 týždňov len necelých 31 týždňov: necelé tri týždne pred pôrodom – od 1.1.2020 – a 28 týždňov po pôrode.

*

Doba poberania materského - matka

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, výnimkou sú situácie:

  • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
  • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka. To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti – s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne.

Sociálna poisťovňa posúdi matku ako osamelú aj vtedy, ak v čestnom vyhlásení uvedie, že síce trvale žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti (napríklad so svojimi rodičmi), ale neuhrádzajú spoločne náklady na svoje potreby.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú vyššie uvedenú dobu 34/37/43 týždňov.

Musíme spomenúť aj to, že matka, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské. V prípade úmrtia dieťaťa po jeho narodení má matka nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie po dobu 34/37/43 týždňov.

*

5.2 NÁSTUP NA MATERSKÉ A DOBA POBERANIA MATERSKÉHO - OTEC

Ak matka nepoberá materské (nemá nárok na materské), otec môže nastúpiť na materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Ak matka poberá materské, otec môže nastúpiť na materské potom, čo si materské dočerpá matka.

V praxi si potom otec zvolí ľubovoľný deň začatia čerpania materského (teda prevzatia dieťaťa do svojej starostlivosti), aký mu čo najlepšie vyhovuje. Môže to byť napríklad hneď po materskej matky alebo v čase kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.5.2020) čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku.

Nárok na materské má otec po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, výnimkou sú situácie:

  • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov,
  • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal nastúpiť na materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Variabilná voľba začiatku materského je obrovskou výhodou v porovnaní s matkou. Žena, ktorá otehotnie a pred otehotnením nebola poistená, už materskú nezíska – nemá ako splniť podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom, príroda nepustí.

Muž však po narodení dieťaťa materskú môže získať vždy, ak chce. Ak nie je poistený ako zamestnanec a nie je poistený ani ako SZČO, tak napríklad pomocou dobrovoľného nemocenského poistenia – oplatí sa to, ako si ukážeme ďalej.

Naviac otec, ktorý je nemocensky poistený, vhodnou voľbou dňa nástupu na materské ovplyvňuje nastavenie rozhodujúceho obdobia – a tak môže získať vyššie materské.

Príklad

Pán Erik je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo 10.5.2019. Matka dieťaťa je na materskej. Pán Erik momentálne nie je poistený ale bol zamestnaný v čase od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Pán Erik sa od 1.7.2019 prihlásil v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie (súčasne sa musel prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie) a zvolil si vymeriavací základ 2026 eur.

Urobil tak preto, aby získal nárok na materské a to rovno na najvyššie možné materské. Mesačná platba na dobrovoľné poistenie (33,15% zo zvoleného základu!) je 671,61 eura.

K 2.1.2020 po dohode s matkou dieťaťa (tá medzitým skončila svoju materskú) preberá starostlivosť o dieťa a žiada v Sociálnej poisťovni o materské. Súčasne ukončuje dobrovoľné poistenie.

Poistné má zaplatené, v období dvoch rokov dozadu má 270 dní poistenia (k dobrovoľnému poisteniu sa pripočíta aj doba poistenia zamestnanca, ktoré mal v roku 2018)  a splnil aj podmienku, podľa ktorej dobrovoľné nemocenské poistenie sa musí zaplatiť najmenej za 26 týždňov, materské sa mu prizná a vypočíta nasledovne.

Rozhodujúce obdobie je 1.7.2019 – 31.12.2019.

Denný vymeriavací základ je 6 x 2026 deleno 184 = 12156 deleno 184 = 66,0653 eura.

To je tesne o niečo menej ako maximálny možný DVZ pre materskú priznanú v roku 2020 (66,6083 eura).

Materské preto bude 75% z 66,0653 eura na jeden deň a bude sa pánovi Erikovi vyplácať po dobu 28 týždňov.

Za 28 týždňov dostane pán Erik spolu cca 9712 eur (75% z 66,0653 x 28 týždňov x 7 dní).

Pán Erik na dobrovoľnom poistení zaplatil od 1.7.2019 do 1.1.2020 spolu cca 4030 eur.

Na materskej dostane 9712 eur. O viac ako 5682 eur ako zaplatil do Sociálnej poisťovne na dobrovoľné poistenie. Oplatí sa to (úsmev)?

Príklad

Pán Blažej je otcom ročného dieťaťa. Vôbec nie je nemocensky poistený ani pár rokov dozadu nebol. Na materské tým pádom nemá nárok.

Pán Blažej si však od 1.9.2019 nájde zamestnanie s hrubým príjmom 800 eur mesačne. K 2.6.2020 preberá po dohode s matkou starostlivosť o dieťa, u zamestnávateľa sa dohodne na skončení pracovného pomeru a požiada v Sociálnej poisťovni o materské. Dieťa má v tom čase približne dva roky.

Materské dostane priznané, pretože je nemocensky poistený a v období dvoch rokov dozadu bol poistený spolu 275 dní(zamestnanie trvalo od 1.9.2019 do 1.6.2020).

Materské sa vypočíta z príjmu v rozhodujúcom období od 1.9.2019 do 31.5.2020, pretože poistné bolo zaplatené za najmenej 90 dní.

DVZ = 9 x 800 deleno 274 = 7200 deleno 274 = 26,2774 eura

Materské napríklad za mesiac júl 2020 bude 75% z 26,2774 x 31 = 611 eur.

Príklad

Pán Zdenko je zamestnancom v jednej a tej istej spoločnosti už niekoľko rokov. Má dieťa vo veku 1 roka, mohol by teda požiadať o materské už povedzme k 2.7.2019.

Ak by tak skutočne urobil, rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ a materského by bol rok 2018. V roku 2018 zarábal pán Zdenko okolo 1000 eur mesačne brutto – v roku 2019 sa mu však plat zvýšil na 1200 eur mesačne brutto.

Preto bude pre pána Zdenka výhodnejšie počkať s materským až na rok 2020 – ak na materské nastúpi až v roku 2020, rozhodujúce obdobie pre výpočet materského bude rok 2019 a materské bude vyššie.

*

Ak máte to šťastie, že máte dvojičky, tak otec môže byť pri starostlivosti o obe dvojičky na materskej až 37 týždňov (viď vyššie). Dá sa však uvažovať aj tak, že otec neprevezme do svojej starostlivosti naraz obe deti ale bude sa o deti starať postupne. Povedzme vo veku 1,5 roka dvojičiek otec prevezme starostlivosť najskôr o prvé dvojča a bude pri ňom poberať materskú 28 týždňov. Po skončení tejto starostlivosti a prvej materskej prevezme od matky starostlivosť o druhé dvojča a pri ňom bude na svojej druhej materskej ďalších 28 týždňov. Takto bude spolu na materskej 56 týždňov. A to je viac, ako 37 týždňov, či nie?

Od 1.1.2019 je možné súbežné čerpanie materskej matky a otca v prípade, že otec je na materskej so starším dieťaťom a matka s novonarodeným dieťaťom. Ak máte v rodine dve malé deti tesne po sebe, takýto spôsob čerpania výhodný. Jednak tak eliminujete problém matky so zdravotným poistením počas otcovej materskej jednak tak znížite počet mesiacov, za ktoré nedostávate rodičovský príspevok - na rodičovskom príspevku tak dostanete viac.

*

5.3 POZASTAVENIE POBERANIA MATERSKÉHO

Podľa § 51 ods. 1 ZSP ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa matka (otec) podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, tak:

  • nárok na materské matke (otcovi) zaniká dňom prevzatia dieťaťa do tejto starostlivosti,
  • nárok na materské matke (otcovi) opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

V takomto prípade sa celková doba nároku na materské matky (otca) nekráti a matka (otec) si materské dočerpajú v celom rozsahu, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Podľa § 51 ods. 2 ZSP ak sa matka (otec) prestala starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jej (jeho) nepriaznivý zdravotný stav, tak:

  • nárok na materské zaniká dňom skončenia jej (jeho) starostlivosti o dieťa,
  • nárok na materské opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa.

Avšak obdobie, počas ktorého sa matka/otec prestali starať o dieťa z iných dôvodov, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské. Celková doba nároku na materské sa tak skráti o dobu kedy sa matka/otec prestali starať o dieťa.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode