Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Vráťme sa do predchádzajúcej kapitoly. A zopakujme si:

Výška materského je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia (z čoho sa vylúčia dni, za ktoré sa podľa § 140 ZSP poistné neplatí, napríklad dni PN, OČR).

Na to, aby sme správne vypočítali DVZ a teda i materské, musíme najskôr správne určiť tzv. rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo konkrétne nemocenské poistenie matky, resp. otca. Čiže – kedy začalo aktuálnezamestnanie zamestnanca (resp. dohoda dohodára), kedy začalo povinné nemocenské poistenie SZČO, kedy začalo dobrovoľné nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

V prípade, že nárok na materské vznikol v ochrannej lehote (teda po zániku nemocenského poistenia), rozhodujúce obdobie sa zisťuje k poslednému dňu trvania nemocenského poistenia.

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé možnosti nemocenského poistenia a preto si zaradom preberieme ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

4.1 ROZHODUJÚCE OBDOBIE ZAMESTNANEC

Ak nemocenské poistenie začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru predchádzajúceho roka alebo skôr, tak rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška materského sa určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je na materskej od 16.6.2020. Pracovný pomer začal pred 1.1.2019 (pred 1. januárom predchádzajúceho roka).

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2019.

V roku 2019 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 8600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 8600 deleno (365 – 14) = 8600 deleno 351 = 24,5015 eura

Materské napríklad za mesiac júl 2020 (31 dní) bude 75% z 24,5015 x 31 = 569,70 eur

*

Ak nemocenské poistenie začalo po 1.1. predchádzajúceho roka

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1. januári predchádzajúceho roka, tak je dôležité, či sa od začiatku nemocenského poistenia zamestnanca až do dňa pred nástupom na materské nemocenské poistenie platilo najmenej 90 kalendárnych dní.

Pozor, nie je dôležité, či nemocenské poistenie trvalo najmenej 90 dní ale či sa nemocenské poistenie platilo najmenej 90 kalendárnych dní!

Je to rozdiel, pretože podľa § 140 ZSP sa poistné neplatí napríklad počas PN, počas prvých 10 dní OČR a podobne.

Napríklad pri novom zamestnaní, ktoré budúca matka začne v období tehotenstva sa často stáva, že budúca matka je pred nástupom na materské na rizikovom tehotenstve. Teda je práceneschopná a v tomto období sa poistné neplatí.

*

Ak sa nemocenské poistenie platilo najmenej 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca do konca predchádzajúceho mesiaca (teda mesiaca predchádzajúceho mesiac, v ktorom sa začína materská).

*

Naopak, ak sa nemocenské poistenie platilo menej ako 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok ak v ňom bol zamestnanec zamestnaný u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) a nemocenské poistenie u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) sa v predchádzajúcom roku platilo najmenej za 90 kalendárnych dní.

V takomto prípade sa denný vymeriavací základ určí ako podiel vymeriavacích základov u iného zamestnávateľa(zamestnávateľov) za predchádzajúci kalendárny rok a počtu kalendárnych dní trvania poistenia u iného zamestnávateľa (zamestnávateľov) za predchádzajúci kalendárny rok (vylúčia sa dni za ktoré sa poistné neplatí a dni prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca).

Avšak ak zamestnanec nemal v predchádzajúcom roku zamestnanie u iného zamestnávateľa respektíve ak aj mal - ale nemocenské poistenie sa u iného zamestnávateľa počas predchádzajúceho roka platilo za menej ako 90 dní – tak sa výška materského určí z pravdepodobného DVZ. Pravidlá pre pravdepodobný DVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pán Vincent je na materskej od 2.6.2020. Jeho pracovný pomer začal 16.12.2019 (teda po 1. januári predchádzajúceho roka).

Predtým bol zamestnaný pomerne dlho u iného zamestnávateľa, podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred materským pre vznik nároku na materské tak spĺňa (spočíta sa doba aktuálneho zamestnania a doba predchádzajúceho už ukončeného zamestnania a to v období 2 rokov pred nástupom na jeho materskú).

Od 16.12.2019 do 1.6.2020 (od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia – aktuálneho zamestnania - do dňa pred nástupom na materské) sa poistné platilo za viac ako 90 kalendárnych dní, preto rozhodujúce obdobie je obdobie od 16.12.2019 do 31.5.2020 (od vzniku pracovného pomeru do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom začala materská).

V tomto období bol celkový vymeriavací základ pána Vincenta 5500 eur.

Výpočet DVZ = 5500 deleno 168 (počet dní rozhodujúceho obdobia, teda počet dní od 16.12.2019 do 31.5.2020 vrátane) = 32,7381 eura.

Napríklad materské za mesiac júl 2020 bude 75% z 32,7381 x 31 = 761,20 eura.

Príklad

Pán Miloš je na materskej od 2.8.2020. Jeho pracovný pomer začal 1.5.2020.

Predtým bol zamestnaný nepretržite niekoľko rokov u iného zamestnávateľa. Podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred materským pre vznik nároku na materské tak po spočítaní dôb trvania oboch poistení spĺňa.

Od 1.5.2020 do 1.8.2020 (od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia do dňa pred nástupom na materské) sa poistné platilo za 93 kalendárnych dní. Teda platí, že poistné sa zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní.

Preto rozhodujúce obdobie je obdobie od 1.5.2020 do 31.7.2020 (od vzniku aktuálneho pracovného pomeru do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom začala materská).

V tomto období bol celkový vymeriavací základ pána Miloša 5760 eur.

Výpočet DVZ = 5760 deleno 92 (počet dní od 1.5.2020 do 31.7.2020) = 62,6087 eura.

Pripomeňme si, že maximálny DVZ pre materskú s nástupom v roku 2020 je 66,6083 eura, DVZ pána Miloša je pod touto hranicou.

Materské pána Miloša napríklad za mesiac september 2020 (30 dní) bude 75% z 62,6087 x 30 = 1408,70 eura.

Príklad

Pani Tamara nastupuje na materské 1.9.2020. Pracovný pomer začal 1.6.2020, predtým bola pani Tamara dlhšie zamestnaná u iného zamestnávateľa a po spočítaní trvania oboch poistení tak podmienku 270 dní poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom pre získanie nároku na materské spĺňa.

Problémom je, že pani Tamara bola od 20.8.2020 do 31.8.2020 s vážnymi zdravotnými problémami na PN – za tieto dni sa poistné neplatilo. Ak to spočítame, od 1.6.2020 do 31.8.2020 sa poistné platilo len za 80 kalendárnych dní – teda menej ako za požadovaných 90 dní...

Znamená to, že DVZ a materské sa určia z vymeriavacieho základu, ktorý mala pani Tamara u predchádzajúceho zamestnávateľa v roku 2019.

Príklad

Pani Ema nastupuje na materské 1.12.2020. Od 1.7.2019 do 30.6.2020 bola pani Ema povinne nemocensky poistená ako SZČO. Od 1.8.2020 jej začal pracovný pomer. Od 1.10.2020 až do 30.11.2020 bola pani Ema na PN.

Znamená to, že v aktuálnom pracovnom pomere sa poistné platilo len za obdobie od 1.8.2020 do 30.9.2020 čo je len 61 dní.

V predchádzajúcom roku, teda v roku 2019, pani Ema zamestnanie nemala.

Výsledkom je, že materské sa pani Eme určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Výpočet PDVZ = 506,50 (minimálny VZ platný v roku 2020) deleno 30 = 16,88 eura.

Napríklad materské za mesiac december 2020 bude 75% z 16,88 x 31 = 392,50 eura.

*

Zamestnankyňa preradená na inú prácu

Ak bola zamestnankyňa preradená na inú prácu a od začiatku aktuálneho nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho preradeniu sa nemocenské poistenie platilo za menej ako 90 kalendárnych dní, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu.

Rozhodujúce obdobie na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu (§ 162 ZP) sa zisťuje ku dňu tohto preradenia (teda nie ku dňu nástupu na materské).

To v praxi znamená, že ak po preradení tehotnej zamestnankyne na inú prácu došlo k poklesu príjmu, neprenesie sa to do výpočtu denného vymeriavacieho základu a zamestnankyňa na preradenie nedoplatí nižším materským.

Príklad

Pani Tatiana pracuje u súčasného zamestnávateľa od 2.9.2019. Vo februári 2020 otehotnela a od 5.4.2020 ju zamestnávateľ z dôvodu tehotenstva preradil na inú prácu v súlade s § 162 ZP. Dovtedy bol jej hrubý príjem 800 eur mesačne, po preradení len 700 eur mesačne. Na materské pani Tatiana nastúpi 20.9.2020.

Rozhodujúce obdobie sa určí nie vzhľadom na deň nástupu na materské ale vzhľadom na deň preradenia – a bude dané ako obdobie od 2.9.2019 (vznik pracovného pomeru) do 31.3.2020 (koniec kalendárneho mesiaca predchádzajúci  mesiacu, v ktorom došlo k preradeniu na inú prácu).

Výpočet DVZ = 7 x 800 (súčet vymeriavacích základov) deleno 211 (počet dní v rozhodujúcom období od 2.9.2018 do 31.3.2019) = 5600 deleno 211 = 26,5403 eura.

Materské napríklad za mesiac október 2020 bude 75% z 26,5403 x 31 = 617,10 eura.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode