Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 2019/2020

Témy: daň z príjmov,tlačivá,zmeny 2020

Dňa 23.10.2019 bolo vo Finančnom spravodajcovi (pod číslom 14/2019) uverejnené oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

*

Podľa oznámenia MFSR sa pre rok 2020 nemení tlačivo

"Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti"

Počas roka 2020 sa bude používať rovnaké tlačivo "Prehľad" ako počas roka 2019.

*

MFSR určilo pre RZ za rok 2019 nové vzory tlačív:

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti"

Zmena oproti tlačivu za rok 2019:

  • riadok 04d - rozčlenenie sumy nezdaniteľnej časti na úhrady za kúpeľnú starostlivosť osobitne na sumu za daňovníka a na sumu za manželku/manžela a deti

*

„Hlásenie o vyúčtovaní dane"

Zmena oproti tlačivu za rok 2019:

  • nový riadok na prvej strane: "Počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona" ... "v úhrnnej sume"
  • nový riadok na druhej strane Časť I., riadok 7: "Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane
  • zmeny textov na druhej strane v riadkoch A až F v Časti III.

*

Dňa 22.11.2019 Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej stránke nové tlačivá.

"Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ... a daňového bonusu"

Keďže od 1.1.2020 zamestnanec nemusí podpisovať "Vyhlásenie" každoročne do konca januára, finančné riaditeľstvo odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na začiatku roka 2020 vyplnili a podpísali nové tlačivo.

Finančné riaditeľstvo bude akceptovať aj doterajšie tlačivo (kód VYH26v18) vydané 12.12.2017 a platné pre roky 2018 a 2019.

Zmeny tlačiva „Vyhlásenie“ pre rok 2020 oproti predchádzajúcemu tlačivu pre roky 2018 a 2019

Okrem zmien niektorých formulácii na prvej strane sa na druhej strane nového tlačiva vypustili doterajšie oddiely:

V. Vyhlásenie zamestnanca o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení na zdaňovacie obdobie

VI. Údaje o vydaných dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 zákona

*

"Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch..."

Nové tlačivo platné za zdaňovacie obdobie roku 2020.

Zmeny tlačiva „Potvrdenie“ pre rok 2020 oproti tlačivu za rok 2019

I. oddiel – nové riadky:

09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, že počas roka 2020 zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi príspevok na rekreáciu ešte za rok 2019 - napríklad preto, lebo šlo o rekreáciu na prelome rokov 2019/2020, zamestnanec si pri rekreácii uplatnil nárok na príspevok ešte za rok 2019 ale príspevok mu bol vyplatený až vo výplate mzdy za január 2020 - do riadku 09 sa uvedie celková suma príspevku na rekreáciu vyplatená počas roka 2020. Teda suma vyplatená za rok 2020 ale i suma vyplatená za rok 2019. Celková suma uvedená v riadku 09 tak môže dosiahnuť 2 x 275 eur = 550 eur. Do nového riadku 09a sa uvedie suma vyplatená v roku 2020 ale vyplatená za rok 2019.

10 - Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. 

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sa tu uvedie suma príspevkov zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa, poskytnutý podľa § 152b Zákonníka práce počas roka 2020. Pri splnení príslušných podmienok je od dane oslobodená suma príspevkov najviac vo výške 275 eur (pri plnom úväzku).

II. oddiel - zmena riadku:

14 - ... priemerný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na účely oslobodenia sumy uvedenej na r. 08 ....

V roku 2020 platí, že tzv. štrnásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od dane, ak je zamestnancovi vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zisteného za III. štvrťrok 2020 (resp. najmenej vo výške funkčného platu). Na preukázanie tejto skutočnosti sa v riadku 14 uvádza príslušná suma priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu). V roku 2020 už nie je potrebné uvádzať výšku priemerného mesačného zárobku zisteného za I. štvrťrok 2020 (resp. výšku funkčného platu) na účely oslobodenia od dane pri tzv. trinástom plate, táto položka preto v riadku 14 už nie je uvedená.

*

"Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň..."

Nové tlačivo platné pre vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Zmena tlačiva „Žiadosť“ za rok 2019 oproti predchádzajúcemu tlačivu za rok 2018

4. oddiel, bod 4.: Uplatnenie NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Zamestnanec osobitne uvedie sumu za seba (max. 50 eur) a osobitne sumu za manželku (manžela) a deti (max. 50 eur za každú ďalšiu osobu).

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.