Inštrukcie k tomu, ako sa brániť proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nepriznaní materského

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

Proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne v oblasti materského je možné sa brániť pomocou odvolania a správnej žaloby.

V prípade zamietnutia žiadosti o priznanie materského otcovi z dôvodu, že otec naďalej vykonáva pracovnú činnosť, je možné využiť pripravený vzor odvolania a správnej žaloby. Tieto vzory nie sú vhodné na použitie v prípade akéhokoľvek iného dôvodu zamietnutia žiadosti.

Vzor odvolania a vzor správnej žaloby nájdete na www.relia.sk, alebo si ich vyžiadajte emailom na adrese reliaba@gmail.com

Odvolanie:

  1. V prípade negatívneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne je možné proti nemu podať odvolanie.
  2. Odvolanie je nutné podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi o materské.
  3. V prípade, ak sa odvolanie podáva poštou, je pre posúdenie včasnosti podania odvolania rozhodujúci dátum podania na pošte (dátum na poštovej pečiatke).
  4. V prípade použitia vzoru je nutné doňho doplniť vyznačené údaje (vyznačené napr. takto: [doplniť]).
  5. Vyplnený vzor je potrebné vytlačiť a vlastnoručne podpísať.
  6. V prípade, ak odvolanie podáva za vás iná osoba, je nutné k nemu pripojiť aj plnomocenstvo.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.