Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,ročné zúčtovanie,zdravotné poistenie

Od 1.1.2017 došlo v našej legislatíve k zásadnej zmene, pokiaľ ide o podiely na zisku, resp. dividendy.

Zdravotné poistenie z dividend sa platí poslednýkrát z dividend za rok 2016, resp. dividend vyplatených za účtovné obdobie, ktoré začalo pred 1.1.2017.

Z dividend vyplatených za účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2017 a neskôr, sa platí daň z príjmu.

Zdravotné poistenie sa tak platí z dividend za roky 2011 až 2016 vrátane. A to bez ohľadu kedy (v budúcnosti) budú tieto dividendy vyplatené.

Pre určenie správneho postupu je v prvom rade rozhodujúce, kedy začalo účtovné obdobie, za ktoré sú vyplácané podiely na zisku (dividendy), inak povedané – v akom účtovnom období boli vyplácané dividendy vytvorené. Nie je ani tak podstatné, kedy sa dividendy vyplácajú ale o zisk akého účtovného obdobia ide.

*

7.1 DIVIDENDY ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Podľa § 52zi ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), podiel na zisku, vykázaný za zdaňovacie obdobia ktoré začali do 31. decembra 2003 zo zdroja na území SR, vyplatený od 1.1.2017 je zdaniteľný príjem.

Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Poistné na zdravotné poistenie sa preto neplatí z dividend dosiahnutých v účtovných obdobiach ktoré začali pred 1.1.2011.

U fyzickej osoby daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) sa dividenda zdaní pri výplate zrážkovou daňou podľa § 43. Zodpovednosť za zdanenie má spoločnosť, ktorá dividendu vypláca.

Sadzba dane je 7%.

U fyzickej osoby daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) sa dividenda zdaní rovnako ako pri rezidentovi, teda pri výplate zrážkovou daňou so sadzbou 7% alebo – teoreticky - vo výške podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak je nižšia ako 7%. Pretože všetky tieto zmluvy definujú sadzbu dane vyššiu ako 7%, v praxi sa vždy použije sadzba 7%.

*

Ak bude príjemcom dividendy právnická osoba – daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, uvedie takýto príjem ako súčasť základu dane v podanom daňovom priznaní.

U právnickej osoby – daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sa postupuje podľa § 52 ods. 24 a ak je dividenda predmetom dane vyberanej zrážkou, použije sa sadzba dane vo výške 19 %. Dividenda nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.

*

Podľa § 52zi ods. 8 ZDP podiel na zisku, vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 zo zdroja v zahraničí, vyplatený od 1.1.2017 je zdaniteľný príjem.

U fyzickej osoby daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) sa tento príjem zahrnie v jej daňovom priznaní do osobitného základu dane podľa § 51e a uplatní sa sadzba dane vo výške 7 %.

U právnickej osoby daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa postupuje podľa § 52 ods. 24 a ak je dividenda predmetom dane, je súčasťou základu dane v podanom daňovom priznaní. Dividenda nie je predmetom dane ak plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.