Príjem zamestnanca oslobodený od dane z poskytnutej dopravy do zamestnania

Témy: daň z príjmov,zmeny 2018

Dňa 7.12.2017 Národná rada SR schválila vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa v § 5 odsek 7 dopĺňa písmenom m) - príjmom zamestnanca oslobodeným od dane bude nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) ZDP.

Podľa nového § 19 ods. 2 písm. s) sú daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účely využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3 = prostriedky hromadnej dopravy určené na prepravu min. 10 osôb alebo na daný účel využije službu iného zmluvného prepravcu.

Ide o nepeňažné plnenie vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného zamestnanca.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.