Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,dohody,evidovaní nezamestnaní,študent,Top,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Cieľom článku je vysvetliť, dokedy má rodič po skončení štúdia svojho dieťaťa na:

  • základnej škole,
  • strednej škole alebo na
  • vysokej škole

nárok na:

  • daňový bonus,
  • prídavok na dieťa a
  • dokedy štát za dieťa (študenta) platí zdravotné poistenie.

Zaujímavá je aj informácia, ktorí študenti môžu pracovať počas prázdnin na dohody o brigádnickej práci študentov.

Článok je rozdelený na dve časti.

V prvej časti je jednoducho a bez bližšieho zdôvodnenia vysvetlené, na čo je nárok v prípade skončenia štúdia na jednotlivých školách - od základnej školy po vysoké školy.

*

UKONČENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá do skončenia povinnej školskej dochádzky. 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. V praxi to znamená, že rodič má nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa, kým dieťa neukončí 10 rokov vzdelávania, resp. do konca školského roka, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov veku. Súčasťou školského roka sú aj školské prázdniny, počas ktorých má rodič nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa.

Treba zdôrazniť, že školský rok končí až 31. augusta.

Obdobne štát platí zdravotné poistenie za dieťa až do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Podľa školského zákona platí, že žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Z toho vyplýva, že na dohodu o brigádnickej práci študentov (okrem ľahkých prác...) môže pracovať len žiak strednej školy, ktorý:

  • navštevuje školu v poradí už 11. školský rok a má najmenej 15 rokov veku alebo
  • 16. rok veku dosiahol už v predchádzajúcom školskom roku.

Ostatní (mladší) žiaci môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov len za predpokladu, že budú vykonávať len ľahké práce (s tým, že žiaci do 15 rokov veku môžu tieto ľahké práce vykonávať len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach alebo reklamných činnostiach). Pozor, v takomto prípade výkon prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa inšpektorát práce v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie do 31. augusta 2024.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak nezmaturoval v riadnom termíne, zmaturuje až v náhradnom termíne (september, február), v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie do 31. augusta 2024.

Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa vyžaduje potvrdenie o štúdiu, škola by ho mala vydať až do 31. augusta 2024.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred (neúspešnou) maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Maturita v náhradnom termíne na jeseň 2024 nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.10.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je v čase od 1.11.2024 do 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta SŠ poslednýkrát za mesiac august 2024. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Od 1.11.2024 je možné dohodu o brigádnickej práci študentov uzavrieť len vtedy, ak žiak doloží potvrdenie o štúdiu na VŠ.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v externom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 1. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

Tu pre každý prípad pripomeňme, že dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov po 31. októbri 2024 už nie je možné.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je najneskôr 31.10.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Aj tu pripomeňme, že dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je v čase od 1.11.2024 do 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta 1. stupňa VŠ poslednýkrát za mesiac august 2023. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na 2. stupeň VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Od 1.11.2024 je možné dohodu o brigádnickej práci študentov uzavrieť len vtedy, ak študent doloží potvrdenie o štúdiu na druhom stupni VŠ.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 2. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na druhom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Novú dohodu o brigádnickej práci študentov však po štátniciach na druhom stupni vysokej školy už uzavrieť nemožno.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 3. stupni VŠ (doktorandské štúdium), zápis na 3. stupeň VŠ je najneskôr 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium na 2. stupni VŠ (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov a ktorý doloží potvrdenie o štúdiu na treťom stupni VŠ.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na druhom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

V druhej časti článku, ktorý je určený pre mzdové účtovníčky, ale aj tým, čo sa hlbšie zaujímajú o problematiku, zaradom nasleduje podrobný popis podmienok na vyplatenie daňového bonusu a prídavku na dieťa, ako aj podmienok, kedy za žiaka/študenta platí zdravotné poistenie štát, a podmienok, pri ktorých môžu žiaci a študenti pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.