Predčasný starobný dôchodok a možnosť pracovať

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá dôchodkovo poistený občan

Jednou z podmienok na priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD) je podľa § 67 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) skutočnosť, že poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok nie je:

 • povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • povinne dôchodkovo poistený ako SZČO, alebo
 • povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webovej stránke Sociálnej poisťovne).

*

"Ľudovo povedané", žiadateľ o predčasný starobný dôchodok nesmie pracovať ku dňu, od ktorého žiada o PSD.

Výnimka z tohto pravidla je uvedená v § 67 ods. 5 ZSP.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (ak spĺňa ďalšie podmienky) má povinne dôchodkovo poistená SZČO, ak sa za SZČO považuje z dôvodu, že je držiteľom oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov = § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona. Konkrétne ide o činnosť pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ ide o ďalšie SZČO, napríklad živnostníkov, pre tých platí, že ak sú ako SZČO povinne dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni, musia svoju činnosť, napríklad živnosť, ukončiť, prípadne pozastaviť, a to pred dňom, od ktorého žiadajú o PSD.

Znamená to však, že pokiaľ SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, svoju činnosť nemusí ukončiť ani pozastaviť a môže požiadať o predčasný starobný dôchodok.

*

Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok

Pripomeňme, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká pri splnení podmienok určených zákonom o sociálnom poistení, avšak najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku.

O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 ZSP).

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienok neprizná - žiadateľ má v tom istom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie predčasného starobného dôchodku).

*

Príklady

Pán Anton je zamestnancom, má pracovnú zmluvu = je v pracovnom pomere u zamestnávateľa, tým pádom je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec.

Od 1.12.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pán Anton musí najneskôr k 30.11.2024 ukončiť pracovný pomer.

*

Pani Antónia pracuje na dohodu o vykonaní práce. Z činnosti na dohodu o vykonaní práce je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnankyňa, bez ohľadu na to, či má pravidelný, alebo nepravidelný príjem a bez ohľadu na výšku odmeny.

Pani Antónia chce od 1.9.2024 požiadať o predčasný starobný dôchodok - tým pádom musí najneskôr k 31.8.2024 ukončiť dohodu o vykonaní práce.

*

Pán Alfonz je SZČO, je živnostník. Už niekoľko rokov je povinne dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Pán Alfonz chce požiadať o predčasný starobný dôchodok od 30.12.2024.

Aby mal predčasný starobný dôchodok priznaný, musí najneskôr k 29.12.2024 ukončiť alebo pozastaviť živnosť.

*

Pani Alžbeta je zamestnaná na polovičný úväzok a súčasne je finančná poradkyňa na základe licencie NBS. V Sociálnej poisťovni je povinne dôchodkovo poistená aj ako zamestnankyňa, aj ako SZČO.

K 1.10.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pani Alžbeta musí najneskôr k 30.9.2024 ukončiť zamestnanie. Činnosť finančnej poradkyne ukončiť nemusí, viď § § 67 ods. 5 ZSP.

*

Pani Alica je živnostníčka, zo živnosti má pomerne nízke príjmy, preto nie je povinne dôchodkovo poistená ako SZČO v Sociálnej poisťovni.

Od 10.12.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pretože pani Alica nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, nemusí ukončiť ani pozastaviť svoju živnosť.

*

Predčasný starobný dôchodok a uplatnenie OOP

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 4 ZSP však má (resp. nestráca) aj zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Pozor, nezáleží pritom na tom, odkedy má priznaný predčasný starobný dôchodok, teda rovnako sa postupuje napríklad aj vtedy, ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný povedzme od mája 2024.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad

Pán Peter poberá predčasný starobný dôchodok od novembra 2023. V období od 1.1.2024 do 31.12.2024 má u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. Za mesiac 8/2024 jeho odmena (bez odpočítania OOP) dosiahne v súčte od začiatku roka sumu 2450 €. V mesiacoch 9-12/2024 Sociálna poisťovňa nebude pánovi Petrovi vyplácať predčasný dôchodok, výplata predčasného dôchodku sa obnoví od 1/2025, respektíve odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, kedy bude mať pán Peter nárok už na starobný dôchodok.

*

AKÉ MOŽNOSTI PRACOVAŤ MÁ OBČAN PRED A PO PODANÍ ŽIADOSTI O PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

*

Dobrovoľník

Práca na dobrovoľnícku zmluvu v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve nepodlieha povinnému dôchodkovému poisteniu v Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľník sa do Sociálnej poisťovne neprihlasuje.

Dobrovoľník preto môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • pracovať na dobrovoľnícku zmluvu aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • pracovať na dobrovoľnícku zmluvu (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Spoločník s.r.o.

Zo samotnej skutočnosti, že občan je spoločníkom s.r.o., nevyplýva povinnosť byť dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ spoločník, resp. konateľ s.r.o. nepoberá odmenu za výkon funkcie, nie je prihlásený (ako zamestnanec) do Sociálnej poisťovne. Je jedno, či pre vlastnú spoločnosť aktívne pracuje - pokiaľ nepoberá odmenu a pokiaľ nemá vo vlastnej spoločnosti ani pracovnú zmluvu, ani dohodu, nemá len preto, že je spoločníkom, povinné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Takýto spoločník môže poberať dividendy - z dividend sa dôchodkové poistenie neplatí.

Spoločník, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni (nepoberá odmeny, nemá pracovnú zmluvu ani dohodu), môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • byť spoločníkom s.r.o. (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • byť spoločníkom s.r.o. (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Uvedené obdobne platí pre konateľov a ďalších štatutárov obchodných spoločností a družstiev.

*

SZČO bez povinného dôchodkového poistenia v SP

Nová SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni.

V aktuálnom období, ak sa niekto stane SZČO - typicky si založí živnosť - počas roka 2024, ale predtým SZČO nebola, tak povinne dôchodkovo poistená môže byť až od:

 • 1.7.2025, ak podľa daňového priznania za rok 2024 bude jej príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (brutto, pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 8580 € a daňové priznanie za rok 2024 podá v riadnom termíne do 31.3.2025,
 • 1.10.2025, ak podľa daňového priznania za rok 2024 bude jej príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (brutto, pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 8580 € a daňové priznanie za rok 2024 podá v odloženom termíne po 31.3.2025.

Ak SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • vykonávať svoju činnosť aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • vykonávať svoju činnosť aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Opatrovateľský príspevok, osobná asistencia

Poberateľ opatrovateľského príspevku, respektíve osobný asistent ŤZP osoby nepodlieha povinnému dôchodkovému poisteniu v Sociálnej poisťovni.

Poberateľ opatrovateľského príspevku, respektíve osobný asistent ŤZP osoby preto môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • opatrovať ŤZP osobu, respektíve vykonávať osobnú asistenciu aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • opatrovať ŤZP osobu, respektíve vykonávať osobnú asistenciu aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Poznámka: Od 1.7.2024 sa podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zvyšujú opatrovateľské príspevky - pri opatrovaní jednej ŤZP osoby z 569 € na 615,50 € a pri opatrovaní dvoch a viac ŤZP zo 757 € na 818,60 €.

Na tieto sumy majú nárok aj opatrovatelia, ktorí poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, plný invalidný dôchodok alebo výsluhové dôchodky (doteraz poberali výrazne nižšie sumy).

*

Práca na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti s uplatnením OOP

Uzatvorenie dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si občan uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP, je možné až po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku. Občan môže mať takúto dohodu uzavretú len jednu.

V období od podania žiadosti do vydania rozhodnutia uzavrieť takúto dohodu nie je možné.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Na prvý pohľad sa zdá, že poberateľ predčasného starobného dôchodku tak môže zarobiť najviac 200 € mesačne. Tak to však nie je, treba si s porozumením prečítať znenie § 67 ods. 7 ZSP. Hranica 200 € mesačne je dôležitá pre fungovanie samotnej OOP - ak v nejakom mesiaci odmena na dohodu presiahne 200 €, z časti odmeny nad 200 € sa už platí dôchodkové poistenie.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže zarobiť v úhrne najviac 2400 € ročne za kalendárny rok. Tento limit sa sleduje vždy nanovo od začiatku kalendárneho roka a pokiaľ sa v nejakom kalendárnom mesiaci prekročí, Sociálna poisťovňa od nasledujúceho kalendárneho mesiaca zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Platí však, že v januári nasledujúceho kalendárneho roka sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví a limit 2400 € zárobku na dohodu sa sleduje odznova, od nuly.

Príklad

Pán Stanislav mal vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku k 22. aprílu 2024.

Okamžite v ten deň sa zamestnal na dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. 

Za mesiac apríl 2024 zarobil presne 200 €, za máj 500 €, za jún 800 €, za júl 700 €, za august 600 €. V mesiaci august úhrn jeho príjmov na dohodu presiahol hranicu 2400 €, v úhrne zarobil 2800 €.

Sociálna poisťovňa preto zastavila pánovi Stanislavovi výplatu predčasného starobného dôchodku od výplatného termínu v mesiaci september 2024.

V súlade s § 67 ods. 7 druhá veta, Sociálna poisťovňa pánovi Stanislavovi obnoví výplatu predčasného starobného dôchodku od výplatného termínu v mesiaci január 2025.

Pán Stanislav bude na dohodu s OOP pracovať aj počas roka 2025. V januári bude mať odmenu 600 €, vo februári 800 € ... a v marci 2025 dosiahne dôchodkový vek, ďalej ho tak "stráženie" limitu 2400 € nemusí zaujímať, pretože jeho predčasný starobný dôchodok sa "preklopí" na starobný dôchodok.

*

Na príklade pána Stanislava vidíme, že Sociálna poisťovňa mu zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku vo výplatných termínoch september až december 2024.

Pozrite si ale príklad pani Sáry a skúste sa ním inšpirovať.

Príklad

Pani Sára mala vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku k 14. máju 2024.

Od 1. júna 2024 sa zamestnala na dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnila OOP. 

Za mesiac jún 2024 zarobila presne 200 €, za júl 200 €, za august 200 €, za september 200 €, za október 200 € a za november znova 200 €.

Skrátka, pani Sára si dávala pozor na to, aby Sociálna poisťovňa nemala najmenší dôvod zastaviť jej výplatu predčasného starobného dôchodku ani pri akomkoľvek prísnom a v neprospech občana znejúcom výklade zákona.

Za mesiac december pani Sára dostala okrem pravidelnej odmeny 200 € aj špeciálnu ročnú odmenu 5000 €. Celková suma, ktorú mala v hrubom vyplatenú, dosiahla 5200 €. Z časti nad 200 €, teda zo sumy 5000 €, sa platilo dôchodkové poistenie.

Čo je podstatné, hranicu príjmu 2400 € za rok 2024 pani Sára prekročila až v mesiaci december 2024. 

Sociálna poisťovňa jej nemá ako od nasledujúceho mesiaca zastaviť výplatu predčasného starobného dôchodku, pretože december je posledný mesiac v roku.

*

Výpomoc rodinnému príslušníkovi bez pracovnej zmluvy

Po priznaní predčasného starobného dôchodku je možné pracovať formou výpomoci rodinnému príslušníkovi bez pracovnej zmluvy. Sociálna poisťovňa tak takémuto poberateľovi predčasného starobného dôchodku nemá právo dôchodok odobrať.

Výpomoc rodinnému príslušníkovi - bez pracovnej zmluvy - je možná v prípade výpomoci pre:

 • fyzickú osobu – podnikateľa – napr. živnostníka, osobu podnikajúcu podľa osobitných predpisov, samostatne hospodáriaceho roľníka,
 • s.r.o., ktorá má jediného spoločníka, fyzickú osobu,
 • s.r.o., ktorá má dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuzní v priamom rade - starý rodič, rodič, dieťa, vnuk a vnučka alebo sú súrodenci - brat alebo sestra, resp. sú manželia.

Súčasne musí platiť, že vypomáhajúci rodinný príslušník musí byť k podnikateľovi, resp. spoločníkovi s.r.o. (alebo k jednému zo spoločníkov):

 • príbuzný v priamom rade = rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, vnučka,
 • súrodenec = brat alebo sestra,
 • manžel – manželka.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku tak môže pracovať v pozícii vypomáhajúceho rodinného príslušníka bez pracovnej zmluvy pri splnení vyššie uvedených podmienok - napríklad výpomoc manželke, ktorá je SZČO, výpomoc bratovi v jeho jednoosobovej s.r.o. a podobne.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.