Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Témy: daň z príjmov,dôchodok,materské,nezdaniteľná časť,pomôcky,Top,veličiny,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Dňa 14. mája 2024 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 %.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) dňa 22.5.2024 zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania (pod číslom LP/2024/235) návrh opatrenia, ktorým sa upravujú sumy životného minima platné od 1.7.2024.

Návrh nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/235

*

Dňa 27.6.2024 opatrenie vyšlo v Zbierke pod číslom 149/2024 Z. z.

Suma životného minima sa od 1.7.2024 zvyšuje o 1,9 %, čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento.

*

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 €
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €
 • dieťa: 122,77 €

*

Nové sumy životného minima platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

 • plnoletá fyzická osoba: 273,99 €
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 191,14 €
 • dieťa: 125,11 €

*

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Rodičovský príspevok od 1.1.2025

 • 351,80 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (439,80 € dvojičky, 527,70 € trojičky)
 • 482,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (602,90 € dvojičky, 723,50 € trojičky)

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2024 sa upravujú koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima (1,019). Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2025

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 479,48  (21-násobok životného minima / 12).

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2025:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 25426,27 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5753,79 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 25426,27 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

12110,36 € – (základ dane : 4)

... kde suma 12110,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 48441,43 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2025

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 48441,43 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

5260,61 € - vlastný príjem manželky

... kde suma 5260,61 € = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 48441,43 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

17370,97 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

... kde suma 17370,97 € = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 69483,86 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2025

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 48441,43 €.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 48441,43 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 4036,79 €.

*

Daň za rok 2025 sa nevyrubí a neplatí, ... (§ 46a)

 • ak za rok 2025 nepresiahne 17 € alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2025 nepresiahnu 2876,90 €.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 € (1,6-násobok životného minima 273,99 €).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2024 do 30.6.2025, je 273,99 € mesačne.

*

Dávky v hmotnej núdzi

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 zákona, ktoré sú platné k 31. decembru 2024, sa upravia od 1. januára 2025 koeficientom, ktorým boli k 1. júlu 2024 upravené sumy životného minima, teda zvýšia sa o 1,9 %.

Upravené sumy sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

Minimálne dôchodky

Od 1. januára 2025 sa zvyšujú sumy minimálnych dôchodkov. Viac v článku: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1099

*

V pokračovaní článku: Minimálne poistné a minimálne preddavky na zdravotné poistenie, nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.