Daňový bonus na deti pri zmene počtu detí počas roka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 a najmä pri podávaní daňových priznaní za rok 2023 sa ukazuje ako problém výpočet daňového bonusu na deti v prípade, že sa počet vyživovaných detí počas roka 2023 zmenil. Napríklad v prípade, ak sa rodičom narodilo ďalšie dieťa, alebo naopak v prípadoch, kedy dieťa už nie je nezaopatrené - pri skončení štúdia a podobne.

Tu je dôležité ustanovenie § 33 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), citujem:

"Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, výška nároku na daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus vypočítaných podľa odseku 6 v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

*

Pripomeňme, že podľa § 33 ods. 6 - na ktorý sa odvoláva § 33 ods. 10 - sa určuje najvyššia možná suma daňového bonusu ako 20 % až 55 % (podľa počtu vyživovaných detí) zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrnu.

*

Postup podľa § 33 ods. 10 ZDP pri zmene počtu vyživovaných detí počas roka tak môže byť takýto.

*

Verzia A)

Najskôr sa spočíta plná suma daňového bonusu podľa počtu vyživovaných detí a ich veku za celý rok 2023 podľa § 52zzp ods. 4 ZDP:

  • 50 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov veku, resp.
  • 140 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov.

Následne sa určia pomerné výšky najvyšších možných súm podľa § 33 ods. 6, v súlade s § 33 ods. 10 postupne za obdobia podľa počtu vyživovaných detí, tieto pomerné výšky sa spočítajú a výsledná suma určuje maximálnu výšku daňového bonusu za celý rok.

*

Verzia B)

Postupne za obdobia podľa počtu vyživovaných detí a ich veku sa spočíta plná suma daňového bonusu podľa § 52zzp ods. 4 ZDP:

  • 50 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov veku, resp.
  • 140 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov.

... a následne sa za dané obdobie určí najvyššia možná suma podľa § 33 ods. 6 podľa počtu vyživovaných detí.

Napokon sa takto zistené sumy daňového bonusu za jednotlivé obdobia spočítajú, výsledná suma je suma daňového bonusu za celý rok.

*

Príklad

Pán Adam je zamestnanec, má jedno dieťa vo veku do 18 rokov. Druhé dieťa sa mu narodí v auguste 2023. Pán Adam si počas roka 2023 daňový bonus neuplatňoval, daňový bonus si uplatní až pri ročnom zúčtovaní dane. Jeho manželka, matka detí, nemá príjmy, pretože je počas celého roka na rodičovskom príspevku a na materskej.

Čiastkový základ dane pána Adama je 9000 eur.

Pán Adam si bude uplatňovať daňový bonus na staršie dieťa za celý rok 2023, na mladšie dieťa za 5 mesiacov, keďže sa narodilo v auguste 2023.

...

Výpočet daňového bonusu, verzia A)

Plná suma daňového bonusu je 12 mesiacov x 140 eur na staršie dieťa = 1680 eur + 5 mesiacov x 140 eur na mladšie dieťa = 700 eur, spolu 2380 eur.

Najvyššia možná suma je 20 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 7 mesiacov) + 27 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 5 mesiacov) = 20 % z 5250 + 27 % z 3750 = 1050 + 1012,50 = 2062,50 eura.

Výsledná suma daňového bonusu za rok 2023 je 2062,50 eura.

...

Výpočet daňového bonusu, verzia B)

Obdobie január - júl 2023: plná suma daňového bonusu je 7 x 140 eur na staršie dieťa = 980 eur, najvyššia možná suma je 20 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 7 mesiacov) = 20 % z 5250 = 1050 eur.

Daňový bonus za január - júl 2023 je 980 eur.

Obdobie august - december 2023: plná suma daňového bonusu je 5 x 2 x 140 eur na dve deti = 1400 eur, najvyššia možná suma je 27 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 5 mesiacov) = 27 % z 3750 = 1012,50 eura.

Daňový bonus za august - december 2023 je 1012,50 eura.

Výsledná suma daňového bonusu za rok 2023 je 1992,50 eura.

*

Na praktickom príklade vidíme, že medzi týmito dvoma verziami je rozdiel.

Pri výpočte podľa verzie A je výsledná suma daňového bonusu pána Adama suma 2062,50 eura.

Pri výpočte podľa verzie B je výsledná suma daňového bonusu pána Adama len 1992,50 eura.

Verzia B je pre pána Adama menej výhodná.

*

V pokračovaní článku: Ktorá verzia výpočtu je správna?

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.