ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2024

*

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Podľa "poučenia" zamestnávateľ vydá potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 09 tohto potvrdenia, ak mu nebude robiť ročné zúčtovanie (uvedený pokyn je síce v rozpore s § 39 ods. 5 zákona, ale odporúčam ho rešpektovať).

Lehota na vydanie "Potvrdenia" za rok 2024 je:

  • pondelok 10. február 2025, ak zamestnanec aktívne požiada o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr v pondelok 5. februára 2025,
  • pondelok 10. marec 2025, ak zamestnanec aktívne nepožiada o vystavenie "Potvrdenia", respektíve požiada až po 5. februári 2025.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.