Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Témy: daň z príjmov,sociálne poistenie,zákon o športe,Zákonník práce,zdravotné poistenie

 

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o zdanenie a odvody z príjmov športovcov a športových odborníkov (napr. trénerov). Zaujímavé zmeny sa týkajú dobrovoľníkov v športe, čo bude zaujímať najmä menšie športové kluby a zväzy.

*

OBSAH:

 1. ŠPORTOVEC
 2. ŠPORTOVÝ ODBORNÍK
 3. ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE
 4. ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU
 5. ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU
 6. ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA
 7. DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
 8. DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE

***

 1. ŠPORTOVEC

 Športovec vykonáva šport ako:

 - profesionálny športovec,

- amatérsky športovec alebo

- neorganizovaný športovec.

Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.

*

Profesionálny športovec

Profesionálny športovec vykonáva šport

- na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35), ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce,

 - na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru) v rezortnom športovom stredisku alebo

- ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Od 1.1.2016 najmä v kolektívnych športoch nie je možné uzatvárať so športovcami zmluvy ako so samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). V prípade, ak sú naplnené znaky závislej práce (viď ďalej), klub musí so športovcom uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a v terminológii Zákonníka práce sa športovec považuje za zamestnanca klubu. Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah (viď § 1 ods. 3 Zákonníka práce a § 46 ods. 1 Zákona o športe).

Pokiaľ činnosť športovca napĺňa znaky závislej práce a športovec mal v klube uzatvorenú zmluvu ešte pred 1.1.2016 ako SZČO, táto zmluva môže zostať v platnosti najneskôr do 31.12.2018. Od 1.1.2019 musí mať každý športovec, ktorého činnosť napĺňa znaky závislej práce, uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Ak zmluva športovcovi ako SZČO skončí po 1.1.2016, ale ešte pred 31.12.2018, nová zmluva už musí byť uzatvorená ako zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Zmluvu v klube alebo v zväze môže mať športovec uzatvorenú ako SZČO iba vtedy, ak jeho činnosť nenapĺňa znaky závislej práce – stačí, aby nebol naplnený čo len jeden takýto znak. Príkladom sú tenisti, lyžiari alebo ďalší športovci najmä v individuálnych športoch, ktorí si svoj tréningový proces a súťaže organizujú sami. 

Znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene (v mene zamestnávateľa), v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

*

Amatérsky športovec

Amatérsky športovec vykonáva šport

- na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§ 47), ak

 1. rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni alebo päť dní v mesiaci, alebo 30 dní v kalendárnom roku, alebo
 1. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž, alebo
 1. vykonáva šport v rámci jednej súťaže či viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období

(stačí aby platila jediná z podmienok uvedená v bodoch 1. až 3.)

- na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca (§ 48),

- na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,

- bez zmluvy (§ 49).

*

Talentovaný športovec

Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.

Národný športový zväz podľa 16 ods. 2 zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu.

*

 1. ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

Športovým odborníkom je

(a) tréner a inštruktor športu,

(b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu (napríklad fyzioterapeut),

(c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát, hlásateľ, časomerač, zapisovateľ,...),

(d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, vedúci družstva, ďalší členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál,...) alebo

(e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),

(f) funkcionár športovej organizácie (volený, menovaný...),

(g) dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa písmen a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v rámci informačného systému športu (od 1.1.2016 sa nevyžaduje živnosť).

*

Zamestnanec alebo SZČO?

Športový odborník podľa hore uvedených písmen a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka ako:

 1. a) podnikanie - samostatne zárobkovo činná osoba, s.r.o.,
 2. b) na pracovnú zmluvu, dohodu, štátnozamestnanecký alebo služobný pomer,
 3. c) ako dobrovoľník,
 4. d) bez zmluvy.

*

To v praxi znamená, že v zásade je preferovaný vzťah ako SZČO, avšak ponecháva sa zmluvná voľnosť medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou a možný je aj pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti, prípadne dohoda o vykonaní práce) alebo dobrovoľnícka zmluva podľa zákona o dobrovoľníctve.

Tréner v klube by mal mať pracovnú zmluvu vtedy, ak jeho činnosť má (všetky) znaky závislej práce.

Športový odborník podľa hore uvedených písmen e) až g) sa na daňové účely považuje za zamestnanca (ide o príjem zo závislej činnosti).

Športový odborník musí byť zapísaný v registri fyzických osôb v informačnom systéme športu, resp. dočasne uvedený na webovej stránke športového zväzu.

*

 1. ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE

Všeobecné ustanovenia

Viď § 31 zákona o športe.

(1) Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu.

(2) Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku.

(3) Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy.

(4) Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu, a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu.

(5) Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná.

*

 1.  ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú organizáciu. Výška odmeny musí byť dohodnutá najmenej vo výške minimálnej mzdy (v roku 2017 suma 435 eur).

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca, resp. zákonného zástupcu športovca,

- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,

- obdobie trvania zmluvy,

- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,

- mzdu a mzdové podmienky športovca,

- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,

- výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,

- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- miesto a dátum podpisu zmluvy.

*

V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä:

- miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách,

- dĺžku výpovednej lehoty,

- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,

- pravidlá krátenia dovolenky,

- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,

- sankcie za porušenie zmluvných povinností (Pokuty, ak majú byť, musia byť v jednotlivých zmluvách. Nestačí, aby boli len v internom dokumente klubu),

- rozhodné právo,

- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,

- rozsah mlčanlivosti.

*

Mzda a priemerný zárobok

Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa § 118 Zákonníka práce. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 129 až 132 Zákonníka práce.

Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok má použiť. Priemerný denný zárobok sa vypočíta ako podiel mesačného zárobku pripadajúceho podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok počíta, a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci.

*

Pracovný čas a odpočinok

Denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, počas ktorých je športovec k dispozícii pre športovú organizáciu na vykonávanie športu.

Športovec je v dennom pracovnom čase k dispozícii pre športovú organizáciu v časových úsekoch dohodnutých v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo určených športovou organizáciou podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu.

Počas denného pracovného času má športovec právo na nepretržitý odpočinok a regeneráciu podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Nepretržitý odpočinok nesmie byť kratší ako šesť hodín za časový úsek 24 hodín.

Športová organizácia je povinná zabezpečiť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého odpočinku. Ak nie je možné zabezpečiť odpočinok podľa prvej vety z dôvodu, že to podmienky vyžadované na vykonávanie konkrétneho druhu športu neumožňujú, športová organizácia zabezpečí nepretržitý odpočinok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni nepretržitého odpočinku v týždni.

Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.

*

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zaniká

- uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,

- smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

- zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu možno skončiť

- dohodou,

- výpoveďou alebo

- okamžitým skončením.

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

Pri dohode sa obe strany dohodnú na dni skončenia zmluvného vzťahu, dohodnúť sa spätne nie je možné. Dohoda sa uzatvára písomne a (len) vtedy, ak o to športovec požiada, uvedie sa dôvod skončenia zmluvného vzťahu.

*

Výpoveď

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Výpoveď, ktorá bola doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním musí mať písomnú formu.

Športová organizácia je oprávnená vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,

- športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. b), e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,

- športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje,

- u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športová organizácia porušila základnú povinnosť podľa § 33 písm. a), c) alebo písm. d),

- športová organizácia neumožnila športovcovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,

- športová organizácia neumožnila športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za športovú organizáciu napriek tomu, že bol na účasť v súťaži zdravotne spôsobilý.

*

Výpovedná lehota

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu (dĺžka výpovednej lehoty nezávisí od doby trvania zmluvy).

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak športovec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty v športovej organizácii, športová organizácia má právo na peňažnú náhradu najmenej v sume, ktorá je súčinom mesačného zárobku tohto športovca podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a dĺžky výpovednej lehoty, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

*

Okamžité skončenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

Športová organizácia je oprávnená okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec:

- porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a) až d),

- zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťaži za inú športovú organizáciu,

- porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,

- porušil zákaz dopingu,

- manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže, neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže, resp. orgánom činným v trestnom konaní, 

- bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,

- športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy, rozhodnutia príslušného športového zväzu, všeobecne záväzné právne predpisy alebo

- športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, resp. ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život či zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

*

Dočasné hosťovanie športovca

Je alternatívou dočasného pridelenia (§ 58 Zákonníka práce). Športovec môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, a inou športovou organizáciou dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične. Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní. S dohodu musia súhlasiť všetky tri strany, teda i samotný športovec.

*

Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu

Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní (pri trvaní zmluvy počas celého kalendárneho roka).

Za každý (celý) mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Za dovolenku patrí športovcovi mzda.

Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.

Športová organizácia môže určiť športovcovi čerpanie dovolenky, aj keď ešte nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že športovec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že športová organizácia neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky vo vykonávaní športu na strane športovca, športová organizácia je povinná poskytnúť športovcovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Športová organizácia nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je športovec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Pri ostatných prekážkach v práci na strane športovca môže športová organizácia určiť športovcovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu, že bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti športovca.

Ak bol športovec v priebehu dovolenky uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak športová organizácia určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť športovca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia § 109 a § 144a Zákonníka práce, ak sa športovec a športová organizácia nedohodnú inak.

*

Krátenie dovolenky

Športovcovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže športová organizácia krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce.

Pri krátení dovolenky sa musí športovcovi, ktorého zmluva trvala počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému športovcovi v dĺžke dvoch týždňov.

Dovolenka sa má poskytovať najmenej v rozsahu týždňa ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia § 141 ods. 1, § 141a, § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca.

Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová organizácia určila vykonávanie športu, športová organizácia je povinná ospravedlniť túto neprítomnosť. Poskytnutie mzdy upraví zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Tehotná športovkyňa má právo odmietnuť vykonávanie športu, ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu obmedzuje život alebo zdravie počatého dieťaťa. Za obdobie, kedy tehotná športovkyňa nevykonáva šport z dôvodu tehotenstva, nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, ak sa športová organizácia a športovkyňa nedohodnú inak.

Na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 166 až 170 Zákonníka práce.

*

Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu

Športovci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú právo odborovo sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

Športovci majú právo na kolektívne vyjednávanie so športovou organizáciou alebo organizáciou športových organizácií prostredníctvom odborovej organizácie.

Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

Zmluvné strany sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť na podmienkach, ktoré sú pre športovcov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon, predpisy športovej organizácie, predpisy zväzu, ak to tento zákon výslovne nezakazuje, alebo ak z jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov.

*

Spoločné ustanovenia

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce.

Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:

- § 27 až 31, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,

- § 40 ods. 3 až 7, výklad niektorých pojmov,

- § 64, zákaz výpovede (ochranná doba),

- § 75 ods. 2 až 4, potvrdenie o zamestnaní,

- § 146 až 150, ochrana práce (BOZP),

- § 177 až 181, predchádzanie škodám, zodpovednosť zamestnanca za škodu,

- § 185 až 188, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov,

- § 191 až 198, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pozor na pracovné úrazy (§ 195)!

- § 217 až 222, zodpovednosť zamestnávateľa, plnenie pracovných úloh,

- § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, kolektívne pracovnoprávne vzťahy,

- § 230, § 231, 232, odborová organizácia,

- § 238 a 239, právo na informácie a kontrolná činnosť.

Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť aj na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ako sú vyššie uvedené ustanovenia, ak ustanovenia, ktorých pôsobnosť bola dohodnutá, nie sú v rozpore so zákonom o športe.

Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe.

Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.

*

Cestovné náhrady

Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu, patria počas tohto vykonávania športu náhrady podľa zákona o cestovných náhradách ako pri pracovnej ceste.

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

*

Zmena v Zákonníku práce

V samotnom Zákonníku práce sa § 2 doplnil k 1.1.2016 odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.“.

To znamená, že z jednotlivých ustanovení Zákonníka práce sa na športovcov a športové organizácie pri zmluvách o profesionálnom vykonávaní športu vzťahujú len vyššie citované ustanovenia.

*

 1. ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca/zákonného zástupcu športovca,

- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,

- obdobie trvania zmluvy,

- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,

- výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné (odmena nie je povinná, nemusí byť),

- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- miesto a dátum podpisu zmluvy.

*

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,

- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,

- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,

- sankcie za porušenie zmluvných povinností,

- rozhodné právo,

- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,

- rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (pozor na registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ). Výška odmeny amatérskeho športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42, 43 a § 46 ods. 5 a 7.

*

 1. ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek 23 rokov. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, tak platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia 23 rokov veku talentovaného športovca.

Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca / zákonného zástupcu športovca,

- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,

- obdobie trvania zmluvy,

- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,

- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,

- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

- miesto a dátum podpisu zmluvy.

*

... a ďalej záväzok športovej organizácie:

- uhrádzať (všetky!) náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,

- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,

- rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,

- organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,

- monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,

- zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),

- zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.

*

Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.

Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.

Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca, alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.

Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33 a 34, § 38 až 43, a § 46 ods. 5 a 7.

Odmena môže, ale nemusí byť dohodnutá.

*

 1. DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

Športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu

Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej činnosti – viď nové ustanovenie podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov (platné od 1.1.2016). Z pohľadu zákona o dani z príjmov tak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu má postavenie zamestnanca. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť, na daňový bonus na deti atď. Športová organizácia mu pri výplate príjmov strhne preddavok na daň zo závislej činnosti a po skončení roka mu na jeho žiadosť vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Na druhej strane, na rozdiel od SZČO si športovec ako zamestnanec nemôže znížiť základ dane o výdavky, či už skutočné alebo paušálne.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prechodné ustanovenie § 293do, ktoré je účinné od 1.1.2016, v rokoch 2016 až 2018 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasuje ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, športovec nemá povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa neodvádza. Na druhej strane si treba uvedomiť, že športovec nemá nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne a nie je ani úrazovo poistený. Športová organizácia ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne až od 1.1.2019.

Športovcovi preto možno odporúčať dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Rovnako možno pre krytie rizika úrazu pri športe odporúčať komerčné úrazové poistenie.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, prechodné ustanovenie § 38ei, v rokoch 2017 a 2018 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca. Športová organizácia ho preto neprihlasuje ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Športovec však musí mať zabezpečené (pokiaľ je poistencom podľa zákona o zdravotnom poistení) zdravotné poistenie iným spôsobom a to buď:

- ako zamestnanec, ak má aj iného zamestnávateľa,

- ako SZČO, ak má aj nejakú inú činnosť ako SZČO,

- ako poistenec štátu – napríklad ako študent alebo

- ako poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, tzv. samoplatiteľ.

*

Športovec alebo športový odborník so (starou) pracovnou zmluvou

Príjem takýchto osôb sa naďalej posudzuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Uvedené osoby majú postavenie zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení a podľa zákona o zdravotnom poistení. Športová organizácia ich má prihlásených ako zamestnancov v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni. Z ich príjmov sa odvádza poistné obvyklým spôsobom ako za zamestnancov.

Tu uvedené platí aj pre obdobný pracovný vzťah podľa osobitného predpisu v rezortnom športovom stredisku alebo pre dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

*

Športovec alebo športový odborník ako SZČO

Príjem športovca alebo športového odborníka ako SZČO je od 1.1.2016 v zákone o dani z príjmov osobitne definovaný v novom ustanovení § 6 ods. 2 písm. e).

Uvedené osoby majú povinnosti a práva podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení rovnako ako akékoľvek iné SZČO mimo oblasti športu.

Pri porovnaní výhodnosti postavenia športovca pri zmluve o profesionálnom vykonávaní športu versus športovca ako SZČO možno konštatovať, že výhodou športovca so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je, že z príjmu neplatí sociálne ani zdravotné odvody. Táto výhoda je však spojená s nemožnosťou čerpať dávky zo sociálneho poistenia a problémom je zdravotné poistenie, ktoré musí mať športovec „nejako“ zabezpečené (pokiaľ je poistencom v SR).

Jednoznačnou nevýhodou športovca so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je nemožnosť znížiť si základ dane o výdavky.

*

Príjem športovca zo sponzoringu

Športovec, ktorý svoje príjmy zdaňuje ako SZČO, príjem prijatý od individuálneho sponzora zahrnie k svojim ďalším príjmom zo športovej činnosti zdaneným podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Športovci, ktorí nemajú postavenie SZČO, postupujú tak, že príjem prijatý od individuálneho sponzora zdania podľa nového ustanovenia zákona o dani z príjmov § 8 ods. 1 písm. p). Čiže týka sa to:

- športovcov so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,

- športovcov s pracovnou zmluvou alebo dohodou,

- športovcov s obdobným pracovným vzťahom v rezortnom športovom stredisku.

Pri uvedenom príjme sa za výdavky považujú (viď § 8 ods. 15 zákona o dani z príjmov) všetky výdavky preukázateľne vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a to do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. To v praxi znamená, že základ dane z príjmov na základe sponzoringu by mal byť nulový.

V prípade, ak sponzorovaným je amatérsky športovec, zdaní príjem na základe sponzoringu ako iný príjem podľa § 8 – iný.

*

 1. DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE

Právne postavenie dobrovoľníka upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Podľa § 2 a 3 dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

 1. vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
 2. nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
 3. vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

*

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“), alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech, resp. vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“), alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

Dobrovoľník vykonáva činnosť napr. pre nezaopatrené deti, v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou, pri organizovaní športových podujatí.

Vo vzťahu k zákonu o športe možno dobrovoľnícku činnosť vykonávať v pozícií športového odborníka.

*

Najmä pre menšie športové kluby je zaujímavé uzatvárať so športovými odborníkmi (napríklad mládežníckymi trénermi, vedúcimi mužstiev a pod.) dobrovoľnícke zmluvy v súlade s § 6 zákona o dobrovoľníctve. Pozor, podmienkou je zápis dobrovoľníckej zmluvy do informačného systému športu.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve, zmluva musí mať písomnú formu len vtedy, ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine.

Dobrovoľník musí mať aspoň 15 rokov. Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.

*

Čo možno poskytnúť dobrovoľníkovi

Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, v zmluve sa možno dohodnúť na materiálnom zabezpečení dobrovoľníka, najmä ide o:

- stravovanie,

- ubytovanie,

- dopravu alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou dobrovoľníka na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti,

- príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti (napríklad úhrada časti nákladov na mobil – komunikácia s rodičmi detí, vedením klubu a pod., úhrada výdavkov na športové oblečenie a pod.),

- poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.

*

Náhrada za stratu času

Podľa § 6 ods. 2 písm. e)  dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu môže dostať náhradu za stratu času pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v športe. Výška náhrady je obmedzená hodinovou minimálnou mzdou, v roku 2017 tak nesmie presiahnuť sumu 2,50 eura na hodinu.

*

Cestovné náhrady

Podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je možné poskytovať dobrovoľníkom náhrady – stravné, kilometrovné. Podľa § 2 ods. 1 druhá veta, pracovná cesta je cesta dobrovoľníka, ktorá začína nástupom na cestu z bydliska do miesta plnenia dohodnutej činnosti a končí návratom do miesta bydliska.

*

Zdanenie a odvody dobrovoľníka v športe

Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu sa zdaňuje ako iný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r) zákona o dani z príjmov. Avšak podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov, náhrada za stratu času je oslobodená od dane, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárny rok) 500 eur

Ak náhrada za stratu času v kalendárnom roku presiahne 500 eur, zdaní sa len časť príjmu nad 500 eur. Výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. Zo zdanenej časti náhrady za stratu času sa zároveň na základe ročného zúčtovania poistného platí poistné na zdravotné poistenie (sadzba 14%, prípadne 7% pre ŤZP osoby). Poistné na sociálne poistenie sa neplatí.

*

Plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve (viď vyššie) sú podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov v celom rozsahu oslobodené od dane (a teda oslobodené aj od odvodov).

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.