Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2025

*

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2023 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1430 €.

Poznámka: V roku 2022 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1304 €, medziročný nárast priemernej mzdy je o 9,7 %.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2024 a 2025 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2025

Maximálny vymeriavací základ 10010 € (7 x 1304 €) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sumy poistného SZČO

Od 1.7.2025 (od 1.10.2025 v prípade podania DP za rok 2024 po 31.3.2025) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2024 bude vyšší ako 8580 € (12 x 715 €).

Poznámka: Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bol vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2025 bude 715 €, minimálne poistné 237,02 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 344,27 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 % zo 715 € = 31,46 €
 • Starobné poistenie 18 % zo 715 € = 128,70 €
 • Invalidné poistenie 6 % zo 715 € = 42,90 €
 • Rezervný fond 4,75 % zo 715 € = 33,96 €

*

Sumy poistného dobrovoľne poistenej osoby

Minimálny vymeriavací základ 715 €.

 • Nemocenské poistenie 4,4 % zo 715 € = 31,46 €
 • Starobné poistenie 18 % zo 715 € = 128,70 €
 • Invalidné poistenie 6 % zo 715 € = 42,90 €
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 % zo 715 € = 14,30 €
 • Rezervný fond 4,75 % zo 715 € = 33,96 €

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky, pri ktorej dôvod na čerpanie začína v roku 2025, vrátane materského a tehotenského je 94,0274 €.

Výpočet: 2 x 1430 € = 2860 € ... x 12 mesiacov = 34320 € ... deleno 365 dní =  94,0274 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 94,0273 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2025

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2025, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2860 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2025, platí, že DVZ môže byť najviac suma 94,0274 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 94,0274 € x 31 dní)

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Tehotenské priznané v roku 2025

Tehotenské priznané v roku 2025 môže byť najmenej suma:  

 • 282,10 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 291,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 94,0274 € x 31 dní)

Tehotenské priznané v roku 2025 môže byť najviac suma:

 • 423,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 437,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet  dávky v nezamestnanosti od 1.7.2024 do 30.6.2025 je najviac zo sumy:

2 x 12 x 1430 € / 365 dní = 94,0274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2024 do 30.6.2025 môže byť najviac suma:

 • 1410,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 1457,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2025 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1430 € = 60 % z 16,4368 € = 9,8621 €.

Alebo inak povedané, v roku 2025 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 16,4368 €.

*

ZAPOČÍTANIE ROKOV 2024 A 2025 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1573 € na mesiac, resp. max. 18876 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za rok max. približne o 10 % = 1573 € x 12 mesiacov = 18876 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4550 €, resp. 380 € mesačne.

*

Rok 2025 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2025 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2025. Tá bude odhadom max. 1716 € na mesiac, resp. max. 20592 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za dva roky max. približne o 20 % = 1716 € x 12 mesiacov = 20592 €.

Vymeriavací základ za rok 2025 by tak mal byť odhadom najmenej 4963 €, resp. 414 € mesačne.

*

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 4136 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bola 1430 € x 12 mesiacov = 17160 €).

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK V ROKU 2025

Suma rodičovského dôchodku vyplatená v júni 2025 (v úhrne za celý rok) sa určí ako 12 x 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2023, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie alebo v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Vypočítaná suma rodičovského dôchodku (za jedno dieťa) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

V roku 2025 je rodičovský dôchodok za jedno dieťa mesačne najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2023.

Tá bola 1430 €, rodičovský dôchodok v roku 2025 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1430 € = 1,5 % z 1716 € =  25,74 €, po zaokrúhlení 25,80 €, za jedno dieťa mesačne.

To znamená, rodičovský dôchodok za rok 2025 je najviac 309,60 € za jedno dieťa.

*

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE ZA POISTENCOV ŠTÁTU

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu počas roka 2025, je 60 % priemernej mzdy zistenej za rok 2023 v prípade:

 • zamestnanca alebo SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské,
 • osoby, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, pričom nie je poistená ako zamestnanec ani ako SZČO.

V roku 2025 štát platí poistné na dôchodkové poistenie za zamestnankyňu na materskej a rodičovskej dovolenke z vymeriavacieho základu daného ako 60 % z 1430 €, čo je suma 858 €.

*

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu počas roka 2025, je 50 % priemernej mzdy zistenej za rok 2023 v prípade:

 • osoby, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoby, ktorá vykonáva osobnú asistenciu,
 • ohrozeného alebo chráneného svedka,
 • vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • osoby poberajúcej kompenzačný príspevok pre bývalých baníkov.

V roku 2025 štát platí poistné na dôchodkové poistenie za horeuvedené osoby z vymeriavacieho základu daného ako 50 % z 1430 €, čo je suma 715 €.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2025

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, ktoré sú vyplatené v roku 2025, je 85800 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2023 = 60 x 1430 €).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 715 €, minimálny preddavok mesačne 107,25 € (53,62 € osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Minimálna mzda 2025: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1070

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1071

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.