Daňový bonus na deti a oprávnené osoby

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Na úvod si pripomeňme, že nárok na daňový bonus si oprávnená osoba môže uplatniť na dieťa, ktoré je:

  • vyživované, súčasne
  • nezaopatrené a súčasne
  • žijúce s rodičom v domácnosti.

*

Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa:

  • vlastné,
  • osvojené,
  • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (prípad náhradných rodín, pestúnskej starostlivosti) alebo
  • dieťa druhého z manželov.

Poznámka: Nárok na daňový bonus nie je možné uplatniť si na dieťa druha - partnera (družky - partnerky), ak nie sú zosobášení. Ak zosobášení sú, nárok je.

*

Spoločná domácnosť

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka: „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.“

Znamená to, že nie je potrebné mať rovnaký trvalý, resp. prechodný pobyt – napríklad v prípade mladej rodiny (kde „podľa papierov“ majú rodičia trvalý pobyt každý u svojich rodičov) sa podmienka spoločnej domácnosti považuje za splnenú, pokiaľ rodičia spoločne hospodária.

*

Rozvedené manželstvá

V prípade detí z rozvedeného manželstva pri dohode bývalých manželov na striedavej starostlivosti sú oprávnenými osobami obaja rodičia (bez ohľadu na harmonogram striedania starostlivosti o deti).

V prípade, že na základe rozhodnutia súdu je dieťa zverené jednému z ex-manželov (rodičov), oprávnenou osobou je len tento rodič.

Pozrite stanovisko Finančnej správy v prípade rozvedených manželstiev, napríklad tu:

https://podpora.financnasprava.sk/193991-Striedav%C3%A1-starostlivos%C5%A5-o-die%C5%A5a-po-rozvode-man%C5%BEelov

... alebo tu:

https://podpora.financnasprava.sk/602285-Stanovisko-k-uplatneniu-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-vy%C5%BEivovan%C3%A9-die%C5%A5a-pri-striedavej-osobnej-starostlivosti-rodi%C4%8Dov-?r=1

*

Pripomeňme si ďalej, že ak je pri jednom dieťati viac oprávnených osôb, prvá oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje na dieťa daňový bonus, si môže vo svojom daňovom priznaní pri výpočte sumy daňového bonusu započítať aj čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

Ak sú pri jednom dieťati až tri oprávnené osoby (pozrite ďalej), prvá oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje na dieťa daňový bonus, sa môže rozhodnúť, či si vo svojom daňovom priznaní pri výpočte sumy daňového bonusu započíta čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby alebo si započíta čiastkový základ dane tretej oprávnenej osoby.

*

V pokračovaní článku: Tabuľka s popisom rôznych životných situácií - kto a za akých podmienok je prvou, druhou, prípadne aj treťou oprávnenou osobou.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.