Ako môže SZČO v daňovom priznaní za rok 2023 "vyšpekulovať" čo najvyššiu sumu daňového bonusu na deti?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,zmeny 2023

*

Na úvod si pripomeňme.

*

(Plné) sumy daňového bonusu na dieťa platné počas roka 2023 (za jeden kalendárny mesiac) podľa § 52zzp ods. 3 až 5 ZDP:

  • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
  • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Suma 140 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 18 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 rokov.

*

Súčasne však podľa § 33 ods. 6 ZDP je daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 ZDP alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane daňovníka.

Ak si daňový bonus na deti za rok 2023 uplatní SZČO vo svojom daňovom priznaní, môže sa pri horeuvedenom výpočte daňového bonusu započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

*

Základom dane (čiastkovým základom dane) zamestnanca z príjmov podľa § 5 ZDP sú zdaniteľné príjmy zamestnanca zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Základom dane (čiastkovým základom dane) SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú (zjednodušene) príjmy SZČO znížené o poistné a ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.