Zmena podmienky trvania nemocenského poistenia najmenej 270 dní pri materskej žien od 13.8.2023

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

S účinnosťou od 13. augusta 2023 sa zákonom č. 273/2023 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2023 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) (v tomto texte nás zaujíma zmena § 48 ods. 1 ZSP), do ktorého sa novelou vkladá, resp. upravuje jeho druhá veta:

„Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.“
 
*
 
Celé ustanovenie § 48 ods. 1 tak s účinnosťou od 13.8.2023 znie:
 
"Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia."
 
*
 
V praxi to znamená, že pokiaľ by doba nemocenského poistenia, z ktorého si tehotná žena uplatňuje materské, nedosiahla požadovaných 270 dní, započíta sa k tomu aj:
 
  • doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom,
  • doba iného, stále bežiaceho nemocenského poistenia, a to doba zasahujúca do obdobia 2 rokov pred pôrodom, pokiaľ si z tohto nemocenského poistenia neuplatňuje materské.

*

Príklad
 
Pani Zuzana je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere od 1.6.2023.
 
Doba tohto nemocenského poistenia evidentne v období od 1.6.2023 do cca 16.10.2023 nedosiahne 270 dní (bude to len cca 136 dní).
 
Avšak pani Zuzana je nemocensky poistená aj z dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom, ktorú má uzavretú na obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023, ktorá k 4.9.2023 trvá a z ktorej si materské neuplatňuje. Doba tohto nemocenského poistenia (od 1.3.2023 do dňa pôrodu) sa pripočíta k dobe nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere a vďaka tomu bude podmienka 270 dní splnená.
 
Pani Zuzana materskú dostane.
 
Pretože v rámci nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, má poistné zaplatené za 90+ dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktoré má v zamestnaní v období od 1.6.2023 do 31.8.2023.
 
*
 
Príklad
 
Pani Zdenka je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovom pomere od 1.6.2023.
 
Doba tohto nemocenského poistenia evidentne v období od 1.6.2023 do cca 16.10.2023 nedosiahne 270 dní (bude to len cca 136 dní).
 
Avšak pani Zdenka má už niekoľko rokov aj živnosť a je povinne nemocensky poistená ako SZČO od 1.10.2022. Z povinného nemocenského poistenia SZČO si materskú úmyselne neuplatní, pretože ako SZČO má minimálny vymeriavací základ. Radšej sa rozhodne tak, že materskú si uplatní len z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa.
 
Pri takomto postupe sa doba povinného nemocenského poistenia SZČO (od 1.10.2022 do dňa pôrodu) pripočíta k dobe nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere a vďaka tomu bude podmienka 270 dní splnená.
 
Pani Zdenka materskú z nemocenského poistenia zamestnankyne dostane.
 
Pretože v rámci nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, má poistné zaplatené za 90+ dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktoré má v zamestnaní v období od 1.6.2023 do 31.8.2023.
 
*
 
Príklad
 
Pani Žaneta je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere u zamestnávateľa A už od roku 2020. Tu má mesačnú mzdu okolo 1000 eur brutto.
 
Od 1.6.2023 však má aj druhé zamestnanie u zamestnávateľa B na polovičný úväzok, pracuje z domu a jej hrubá mzda je 800 eur.
 
Pani Žaneta by si chcela uplatniť materské z oboch svojich nemocenských poistení, teda aj z tohto nového nemocenského poistenia.
 
Sociálna poisťovňa jej však prizná materské len z nemocenského poistenia, ktoré má v zamestnaní A od roku 2020.
 
Podľa § 58 ods. 1 ZSP v prípade, ak sa nárok na materské uplatní z dvoch nemocenských poistení, nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.
 
Z nemocenského poistenia A, ktoré má od roku 2020, bez problémov spĺňa podmienku mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.
 
Avšak z nemocenského poistenia B, ktoré má od 1.6.2023, túto podmienku nespĺňa.
 
Doba poistenia v zamestnaní A sa k dobe poistenia získanej v zamestnaní B pripočítať nemôže, pretože materské sa uplatňuje zo samotného poistenia v zamestnaní A.
 
*
 
Upozornenia:
 
1. Uvedená zmena sa týka len posudzovania podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri materskom žien.
 
Posudzovanie podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri tehotenskom sa nemení - do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započíta doba nemocenského poistenia, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské a doba iných - len ukončených - nemocenských poistení.
 
Podobne sa nemení ani posudzovanie podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri materskom mužov, resp. iných poistencov - do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započíta doba nemocenského poistenia, z ktorého sa uplatní nárok na materské a doba iných - len ukončených - nemocenských poistení.
 
2. Sociálna poisťovňa horeuvedeným spôsobom postupuje pri materskej žien už od 1. augusta 2023.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.