Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

Témy: daň z príjmov,zmeny 2024

*

Podľa zákona č. 309/2023 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2024 sa v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov dopĺňa písmeno q).

Nový § 5 ods. 7 písm. q) bol ďalej spresnený zákonom č. 530/2023 Z. z.

*

"§ 5 ods. 7: Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako ...

... q) nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak:

1. tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku (dividendu) zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a a to do zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom a

2. tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu,39b) a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.“

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.