ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Povinnosti zamestnávateľa a opravy chýb

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Registračná povinnosť

Zamestnávateľ ako platiteľ dane zo závislej činnosti je povinný registrovať sa u správcu dane miestne príslušného podľa miesta výkonu závislej činnosti svojich zamestnancov.

Podľa § 49a ods. 1 ZDP, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

Ďalej podľa § 49a ods. 3 ZDP, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP.

Podľa § 49a ods. 5 ZDP, ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

*

Mzdové listy

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zo závislej činnosti, je podľa § 39 ods. 1 až 4 ZDP povinný viesť pre svojich zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny. Údaje na nich musia byť rozčlenené za jednotlivé kalendárne mesiace a súčasne musia obsahovať rekapituláciu za celý rok.

Špecifickou skupinou zamestnancov v tomto ohľade sú takí, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy, pre ktorých zamestnávateľ nemusí, ak nechce, viesť mzdové listy. Zamestnávateľ je však v takom prípade povinný pre týchto zamestnancov viesť evidenciu obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a úhrn nepeňažných príjmov (§ 5 ods. 3 ZDP).

Mzdové listy musia obsahovať:

 • meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,
 • adresu trvalého pobytu zamestnanca,
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (na manžela/manželku) a daňový bonus na deti,
 • výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,
 • prípadnú sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a ZDP).

Ďalej musia mzdové listy obsahovať údaje za každý kalendárny mesiac a v súčte za celý rok v členení:

 • počet dní výkonu práce,
 • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie,
 • sumy oslobodené od dane (!),
 • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,
 • sumu daňového bonusu na deti, na úroky,
 • sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.