ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Elektronické doručovanie dokladov

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

od 1.1.2020 sa zaviedla možnosť vystaviť a doručiť medzi zamestnancom a zamestnávateľom po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronicky, týka sa to dokladov:

  • "Vyhlásenie",
  • "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania",
  • "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch",
  • "Ročné zúčtovanie",
  • "Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2 %".

Pri elektronickom zasielaní sa musí rešpektovať ochrana osobných údajov a zasielanie napr. mailom by malo byť zabezpečené šifrovaním. Ak túto možnosť chcete využiť, odporúčam bližšie podrobnosti stanoviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa, s ktorým oboznámite zamestnancov.

*

Upozorňujem, že podľa § 39 ods. 16 ZDP doklady, ktoré zasiela zamestnávateľ zamestnancovi elektronicky, teda:

  • "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch",
  • "Ročné zúčtovanie",
  • "Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2 %"

... musia obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa, pričom nie je možné ich dodatočne meniť ani upravovať.

*

Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu, dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.