Stabilizačný príspevok zdravotníkom a zamestnancom v sociálnych službách a jeho vrátenie

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Na prelome rokov 2022/2023 bol časti zamestnancov v zdravotníctve (v zásade za december 2022) a v sociálnych službách (v zásade za január 2023) vyplatený stabilizačný príspevok v závislosti od profesie a úväzku vo výške do 4000 € (sociálne služby) až 5000 € (zdravotníci).

Zamestnanci, ktorým bol stabilizačný príspevok poskytnutý, sa zaviazali zostať pracovať u zamestnávateľa po dobu 3 rokov. Tento záväzok sa nevzťahuje na prípady:

  • ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) alebo písm. f) Zákonníka práce alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z tých istých dôvodov,
  • ak bol zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať pracovnú činnosť, na výkon ktorej sa zaviazal, alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
  • ak zamestnanec okamžite skončil pracovný pomer z dôvodov podľa § 69 Zákonníka práce.

*

Vyplatený príspevok je oslobodený od odvodov na sociálne a na zdravotné poistenie. Príspevok však je zdaniteľným príjmom zamestnanca, podlieha spolu s inými príjmami zamestnanca dani z príjmov.

Ak bol príspevok vyplatený vo výplate mzdy za niektorý z mesiacov roka 2022, uvádza sa v ročnom zúčtovaní za rok 2022 alebo v potvrdení o príjmoch za rok 2022.

Ak bol príspevok vyplatený vo výplate mzdy za niektorý z mesiacov roka 2023, uvádza sa v ročnom zúčtovaní za rok 2023 alebo v potvrdení o príjmoch za rok 2023.

*

Informácie k tejto problematike nájdete napríklad tu:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/

Do pozornosti dávam aj pôvodný článok z decembra 2022 tu:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=913

*

VRÁTENIE PRÍSPEVKU

V praxi sa ukazujú ako problém prípady, kedy z dôvodu nedodržania záväzku zamestnanca zotrvať a vykonávať pracovnú činnosť u zamestnávateľa najmenej 3 roky, musí zamestnanec príspevok, respektíve jeho časť vrátiť.

Podľa pokynov MPSVaR (viď link vyššie a tam otázka č. 24) vrátiť sa má príslušná časť stabilizačného príspevku, ktorá je vypočítaná z čistej sumy poskytnutého stabilizačného príspevku, teda zníženého o daň z príjmu.

Napríklad, ak zamestnanec dostal stabilizačný príspevok 4000 €, daň 19 % je suma 760 €, zamestnanec dostal v čistom 3240 €, tak suma na vrátenie sa má vypočítať podľa vzorca:

3240 € / 1096 dní (= 3 roky, rok 2024 má 366 dní) ... výsledok x počet dní, ktoré chýbajú do naplnenia 3 rokov

*

Otázka je, ako sa vrátenie časti príspevku "v čistom" prejaví v ročnom zúčtovaní dane takéhoto zamestnanca za rok 2023.

Odpoveď: Pretože zamestnanec vracia zamestnávateľovi pomernú časť z čistého vyplateného stabilizačného príspevku, nijako sa táto skutočnosť neprejaví v jeho ročnom zúčtovaní, respektíve pri vystavení potvrdenia o príjmoch za rok 2023.

Príklad

Pani Alexandra pracuje v zariadení sociálnych služieb, vo výplate za mesiac január 2023 jej zamestnávateľ vyplatil stabilizačný príspevok vo výške 4000 € (brutto).

O sumu 4000 € sa tak zvýšil zdaniteľný príjem a základ dane pani Alexandry pri výpočte mesačných preddavkov na daň za mesiac január 2023.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti počas roka 2023 je hranica základu dane pre sadzbu dane 19 % suma 3453,79 €. Preto je zrejmé, že z časti stabilizačného príspevku bol vypočítaný preddavok na daň sadzbou 19 %, z ďalšej časti sadzbou 25 %.

Suma mesačného preddavku na daň za január 2023 tak bola kvôli príspevku vo výške 4000 € brutto, z titulu zvýšenia základu dane nad 3453,79 €, navýšená o čiastku nad 760 eur (čo je 19 % zo 4000 €).

V čistom sa tak príjem pani Alexandry zvýšil o necelých 3240 €. V ročnom zúčtovaní za rok 2023 by sa jej však časť dane vrátila, tak môžeme (s výhradou) konštatovať, že po odpočítaní 19 % dane z príjmu je čistý príjem pani Alexandry, ktorý vyplýva z vyplatenia stabilizačného príspevku, suma 4240 €.

*

Podľa dohody uzavretej so zamestnávateľom sa pani Alexandra s účinnosťou od 20.1.2023 zaviazala zotrvať na svojom pracovnom mieste do 20.1.2026.

Pani Alexandra však skončila po dohode pracovný pomer už k 30.11.2023. Zo svojho záväzku odpracovať 3 roky naplnila (po mesiacoch) 11 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 = 314 dní. Do odpracovania 3 rokov jej chýba 1096 - 314 = 782 dní.

Pani Alexandra musí vrátiť zamestnávateľovi pomernú časť stabilizačného príspevku, tá sa vypočíta postupom:

3240 € / 1096 dní = 2,9562 € ... x 782 dní = 2312 € (z praktického hľadiska odporúčam výslednú sumu zaokrúhliť na celé eurá matematicky)

Technicky túto sumu pani Alexandra vráti zamestnávateľovi prevodom na účet zamestnávateľa, prípadne v hotovosti do pokladne.

Na mzdovom liste a pod. sa vrátená suma neuvádza.

Zamestnávateľ pani Alexandre vystaví "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" za rok 2023.

Do riadku 01 (úhrn zdaniteľných príjmov) zahrnie aj stabilizačný príspevok v plnej vyplatenej sume brutto, teda 4000 €.

V riadku 04 (úhrn preddavkov na daň) bude zahrnutá aj suma preddavku na daň, ktorá je vypočítaná a strhnutá zo sumy stabilizačného príspevku, teda 760 €.

Vrátenie pomernej časti stabilizačného príspevku sa však do "Potvrdenia" nijako nepremietne.

Obdobne by zamestnávateľ postupoval aj v prípade, ak by na žiadosť pani Alexandry vykonal ročné zúčtovanie za rok 2023.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.