Mzdové veličiny 2024

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Prvé vydanie: 13.10.2023

Aktualizácie:

 • 30.10.2023, pridané info k rodičovským dôchodkom v roku 2024,
 • 2.11.2023, oprava zaokrúhlenia pri kurzarbeite,
 • 12.12.2023, pridaná referečná suma pre programový výber z II. piliera,
 • 1.1.2024, úpravy vyplývajúce zo zákonov č. 508/2023 Z. z. a 530/2023 Z. z.
 • 4.3.2024, spresnené čísla týkajúce sa minimálneho dôchodku za rok 2023, dávka v nezamestnanosti od 1.7.2024

*

Viac o novinkách na rok 2024 na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,310 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody,
 • 4,449 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t,
 • 4,597 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t.

Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli sociálni partneri dňa 21.8.2023.

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 750 € deleno 174 hodín.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,310 € x 40/38,75.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,310 € x 40/37,5.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2024

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

750

4,310

4,449

4,597

2.

696

866

4,977

5,138

5,309

3.

812

982

5,644

5,826

6,020

4.

928

1098

6,310

6,514

6,731

5.

1044

1214

6,977

7,202

7,442

6.

1160

1330

7,644

7,891

8,154

*

Minimálne mzdové nároky pre rok 2024 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 170 € - teda o sumu, o ktorú sa v roku 2024 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde.

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75.

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRÍPLATKY PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE - NAVIAZANÉ NA MINIMÁLNU MZDU

Príplatok

Suma platná v roku 2024

Za sobotu

2,155

Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu

1,9395

Za nedeľu

4,310

Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu

3,879

Za noc

1,724

Za noc, riziková práca v noci

2,155

Za noc, prevažná práca v noci

1,5085

Za pohotovosť mimo pracoviska

0,862

Za sťažený výkon práce

0,862

Dohodári za sviatok

4,310

*

Všetky príplatky v tabuľke sú uvedené v eurách za hodinu.

Zaokrúhľovanie: V Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. V prípade potreby sa musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená - vždy smerom nahor.

Napríklad príplatok za sťažený výkon práce, ktorý je presne 0,862 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 0,87 €.

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. júla 2023 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:

 • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. októbra 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:

 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Od 1. januára 2013 sú platné sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV (§ 152 ZP)

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (na teplé jedlo) je 55 % z ceny jedla.

Od 1. októbra 2023 to je najviac suma 4,29 € (55 % zo 7,80 €).

*

Od 1. októbra 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,85 € (75 % zo 7,80 €).

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Od 1. októbra 2023 je príspevok zamestnávateľa na gastrolístok najviac 4,29 € (55 % zo 7,80 €).

... napríklad, pri najnižšej možnej cene gastrolístka 5,85 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 3,22 € a najviac 4,29 €.

*

Od 1. októbra 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 3,22 € a najviac 4,29 €.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU (§ 152a ZP)

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA (§ 152b ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE (§ 152c ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške:

 • najviac 4 € na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a súčasne
 • najviac 360 € za kalendárny mesiac.

Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 470,54 .

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).
 2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

11884,50 € – (základ dane : 4)

... kde suma 11884,50 € = 44,2-násobok životného minima.

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane 47538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 47537,98 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

5162,50 € - vlastný príjem manželky

... kde suma 5162,50 € = 19,2-násobok životného minima.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 47537,98 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

17046,99 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

... kde suma 17046,99 € = 63,4-násobok životného minima.

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane 68187,96 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), a to najviac do výšky 180 €.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, pričom súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 47537,98 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 47537,98 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3961,50 €.

*

SADZBA DANE - § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 60000 €.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2024 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 € na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇ SA NEPLATÍ (§ 46a)

Daň za rok 2024 sa nevyrubí a neplatí, ...

 • ak za rok 2024 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2024 nepresiahnu 2823,24 €.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné na rok 2024:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2024.

Nárok na daňový bonus na dieťa je bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Zmluvy uzavreté do 31.12.2023

Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

Zmluvy uzavreté po 31.12.2023

Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 1200 € ročne.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 9128 € (7 x 1304 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2022). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2024, je stanovený na 78240 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2022 = 60 x 1304 €).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE

Je max. 200 € mesačne.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE, PRI SEZÓNNEJ PRÁCI

Je max. 652 € mesačne (50 % z 1304 €, teda 50 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 € mesačne. Pri príjme nad 380 € mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 €. Pri príjme od 570 € je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Počas roka 2024 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

 • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 268,88 - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 10,75 €,
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 11 % z 268,88 € - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 29,57 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2024 suma 10,75 € + 29,57 € = 40,32 €.

Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

*

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

 • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 €,
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE

Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bol vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bude vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 je 652 €, minimálne poistné je 216,13 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 313,93 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €.

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE V SP

Minimálny vymeriavací základ 652 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 652 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €,
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 13,04 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €.

*

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE ZA POISTENCOV ŠTÁTU

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu počas roka 2024, je 60 % priemernej mzdy zistenej za rok 2022 v prípade:

 • zamestnanca alebo SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské,
 • osoby, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, pričom nie je poistená ako zamestnanec ani ako SZČO.

V roku 2024 štát platí poistné na dôchodkové poistenie za zamestnankyňu na materskej a rodičovskej dovolenke z vymeriavacieho základu daného ako 60 % z 1304 €, čo je suma 782,40 €.

*

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu počas roka 2024, je 50 % priemernej mzdy zistenej za rok 2022 v prípade:

 • osoby, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoby, ktorá vykonáva osobnú asistenciu,
 • ohrozeného alebo chráneného svedka,
 • vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • osoby poberajúcej kompenzačný príspevok pre bývalých baníkov.

V roku 2024 štát platí poistné na dôchodkové poistenie za horeuvedené osoby z vymeriavacieho základu daného ako 50 % z 1304 €, čo je suma 652 €.

*

SZČO A SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 je suma 652 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 97,80 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 48,90 €.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1304 € = 2608 € ... x 12 mesiacov = 31296 € ... deleno 365 dní =  85,7425 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 85,7424 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2024, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2608 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2024, platí, že DVZ môže byť najviac suma 85,7425 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 85,7425 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najmenej suma:  

 • 257,30 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 265,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 85,7425 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najviac suma:

 • 385,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 398,80 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1304 € / 365 dní = 85,7425 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac suma:

 • 1286,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 1329,10 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2024 do 30.6.2025 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1430 € / 365 dní = 94,0274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2024 do 30.6.2025 môže byť najviac suma:

 • 1410,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 1457,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2024 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1304 € = 60 % z 14,988505 € = 8,9931 €.

Alebo inak povedané, v roku 2024 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 14,9885 €.

Poznámka: V zákone č. 215/2021 Z. z. nie je uvedené, ako sa suma podpory na jedného zamestnanca zaokrúhľuje. Odporúčam sumu podpory na jedného zamestnanca počítať na 4 desatinné miesta a zaokrúhľovať matematicky. Teda tak, ako pri výpočte priemerného hodinového zárobku podľa § 134 ods. 4 Zákonníka práce. Celková suma podpory na všetkých zamestnancov, ktorá sa vyplatí zamestnávateľovi, by mala byť vypočítaná na celé eurocenty so zaokrúhlením matematicky.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2024

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2024 je 17,7688 €.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

Dôchodky (starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné) priznané pred 1. januárom 2024 sa k 1. januáru 2024 zvýšia o 3,6 %.

Dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je od 1.7.2023 suma 268,88 €).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 4,0 %.

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 •  651,70 €.

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2024 je daná podľa § 46da zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2023. Pričom priemerný mesačný starobný dôchodok na účely referenčnej sumy sa vypočítava zo starobných dôchodkov:

 • na ktoré vznikol poistencom nárok po 31. decembri 2003,
 • ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok (najmä ide o súbehy s vdovským alebo vdoveckým dôchodkom), teda sú vyplácané v plnej výške,
 • za poistencov, ktorí sú alebo boli aj sporiteľmi, sa započítavajú ich starobné dôchodky "fiktívne" nekrátené za obdobie ich účasti v II. pilieri, teda na tieto účely sa započítava suma ich starobného dôchodku vyplácaná Sociálnou poisťovňou v takej výške, ako by v II. pilieri nikdy neboli.

Poznámka 14.6.2024: na základe štatistických údajov zverejňovaných Sociálnou poisťovňou za prvé 4 mesiace roka 2024 možno odhadovať, že referenčná suma stanovená na rok 2025 bude približne 685 €.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2024 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1573 € na mesiac, resp. max. 18876 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za rok max. približne o 10 % = 1573 € x 12 mesiacov = 18876 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4550 €, resp. 380 € mesačne.

*

Poznámka: 

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 4136 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bola 1430 € x 12 mesiacov = 17160 €).

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Suma rodičovského dôchodku vyplatená v júni 2024 (v úhrne za celý rok) sa určí ako 12 x 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2022, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie alebo v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Vypočítaná suma rodičovského dôchodku (za jedno dieťa) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

V roku 2024 je rodičovský dôchodok za jedno dieťa mesačne najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022.

Tá bola 1304 €, rodičovský dôchodok v roku 2024 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1304 € = 1,5 % z 1564,80 € =  23,472 €, po zaokrúhlení 23,50 €, za jedno dieťa mesačne.

To znamená, rodičovský dôchodok za rok 2024 je najviac 282 € za jedno dieťa.

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov 9 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov 6 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov 9 mes.

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov 6 mes.

56 rokov 9 mes.

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov 3 mes.

57 rokov 6 mes.

55 rokov 9 mes.

54 rokov

53 rokov

1950

62 rokov

60 rokov

58 rokov 3 mes.

56 rokov 6 mes.

54 rokov 9 mes.

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov 9 mes.

59 rokov

57 rokov 3 mes.

55 rokov 6 mes.

53 rokov 9 mes.

1952

62 rokov

61 rokov 6 mes.

59 rokov 9 mes.

58 rokov

56 rokov 3 mes.

54 rokov 6 mes.

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov 6 mes.

58 rokov 9 mes.

57 rokov

55 rokov 3 mes.

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov 3 mes.

59 rokov 6 mes.

57 rokov 9 mes.

56 rokov

1955

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

60 rokov 3 mes.

58 rokov 6 mes.

56 rokov 9 mes.

1956

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

61 rokov

59 rokov 3 mes.

57 rokov 6 mes.

1957

62 rokov 6 mes.

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

60 rokov

58 rokov 3 mes.

1958

62 rokov 8 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

60 rokov 9 mes.

59 rokov

1959

62 rokov 10 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 4 mes.

59 rokov 9 mes.

1960

63 rokov

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

60 rokov 6 mes.

1961

63 rokov 2 mes.

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

61 rokov 3 mes.

1962

63 rokov 4 mes.

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 7 mes.

1963

63 rokov 6 mes.

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

63 rokov 8 mes.

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

62 rokov 4 mes.

1966

64 rokov

64 rokov

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

62 rokov

61 rokov 6 mes.

61 rokov

1958

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

61 rokov 2 mes.

1959

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 4 mes.

1960

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

1961

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

1962

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

1963

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

1964

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

1966

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Sumy minimálnych dôchodkov sú naviazané na sumu životného minima, ktorá platí k 1. januáru 2024, teda na sumu 268,88 €.

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

389,90 €

31

396,60 €

32

403,40 €

33

410,10 €

34

416,80 €

35

423,50 €

36

430,30 €

37

437,00 €

38

443,70 €

39

450,40 €

40

458,50 € 

41

466,60 €

42

474,60 €

43

482,70 €

44

490,80 €

45

498,80 €

46

506,90 €

47

515,00 €

48

523,00 €

 

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

 • 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (431,50 € dvojičky, 517,80 € trojičky),
 • 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (591,60 € dvojičky, 710 € trojičky).

*

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ktorá je dohodnutá medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom:

 • najviac 280 €, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka),
 • najviac 160 €, ak ide o poskytovateľa - detskú skupinu,
 • najviac 80 €, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve,
 • suma 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 60 €,
 • 30 € príplatok k prídavku na dieťa.

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 €,
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €,
 • dieťa: 122,77 €.

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2023 do 30.6.2024, je 268,88 € mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Civilného sporového poriadku, ktoré sú platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 376,43 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 94,10 € (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 376,43 €).

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 376,43 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 188,21 € (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 376,43 €).

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 112,92 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 47,05 € (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 112,92 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 94,10 € (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 268,88 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 67,22 € (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 268,88 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 134,44 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 268,88 €).

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 134,44 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 268,88 €).

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 1129,29 € (300 % základnej sumy na povinného, 300 % z 376,43 €).

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.