Online stream Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020, Webinár 14.10.2020

Cena: 168,00 EUR

kód:202010141

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč

vypredané

V. ročník obľúbenej konferencie
pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!

Na jeseň tohto roku vás už po 5-krát pozývame previezť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči, ktorý sa uskutoční tentoraz dňa 14. 10. 2020 v Hoteli Saffron**** v Bratislave.

Tradične sa môžete tešiť na špičkové trio lektorov v podaní

RNDr. Jozefa Mihála, Ing. Vladimíra Ozimého a Ing. Sone Ugróczy, ktorí počas jediného dňa spolu s vami nahliadnu na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

Cena: 168 € s DPH     

zľava pre predplatiteľov bude 10 eur z ceny bez dph

8:30 hod. – 9:00 hod.           Registrácia účastníkov

9:00 hod. – 9:10 hod.           Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:45 hod.         Ing. Soňa Ugróczy

 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu  – § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia po 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vybrané prípadové štúdie z praxe DPH
 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)

10:45 hod. – 11:00 hod.       Coffee break s občerstvením

11:00 hod. – 12:15 hod.       Ing. Vladimír Ozimý

 • Daňový dopad dotácii a príspevkov štátu po novele ZDP a ich účtovanie
  • dotácie a príspevky všeobecne a so zameraním najmä na problemtiku COVID 19 - oslodený príjem verzus zdaniteľný príjem 
  • dotácie na nájomné u prenajímateľa a nájomcu pri poskytnutí zľavy
 • PHL v daňových výdavkoch po novele ZDP od júla 2020
  • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo v obchodnom majetku
  • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo nazahrnuté v obchodnom majetku a používané na pracovné cesty
 • Pracovná cesta do zahraničia (platí aj pre spoločníka a konateľa)
  • počítanie nároku na dietu z titulu plynutia času vo viacerých štátoch
  • daňová uznateľnosť výdavkov na pracovnej ceste a účtovanie nárokov
  • nárokovateľnosť DPH a daňový dopad u platiteľa vysielajúceho na zahraničnú pracovnú cestu 
 • Stručný prehľad očakávaných zmien v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

12:15 hod. – 13:15 hod.       Obed

13:15 hod. – 14:45 hod.     RNDr. Jozef Mihál    

Téma : Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

 • kedy ide o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • pravidlá platné od 30.7.2020, uplatňovanie novej smernice 957/2018/EÚ
 • príklady vysielania : Česká republika, Rakúsko
 • odvody a dane z príjmu pri práci zamestnanca v EÚ

Téma:  Projekt Prvá pomoc

 • čerpanie príspevkov je možné aj v jesenných mesiacoch
 • ako môže zamestnávateľ najvýhodnejšie čerpať príspevky

Téma: Očakávané zmeny k 1.1.2021

 • zmeny Zákonníku práce, odvodoch (zavedenie tzv. kurzarbeit) a v zdanení príjmov zo závislej činnosti

 14:45 hod. – 16:00 hod.       Diskusia a ukončenie konferencie

Spoločnosť RELIA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol = vygenerované číslo objednávky z E-shopu.

Ak ste súkromná osoba, pri objednávaní uvádzajte IČO = 0 a do poznámky napíšte meno podľa objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.