Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách, Nitra 27.03.2019

Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4

Cena: 90,00 EUR

kód:20190327

Semináre - Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách

vypredané

LEKTOR:

Mgr. Irena Hudecová - Špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. P. Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

ANOTÁCIA:

Poznáte svoje práva a povinnosti pri výkone úradnej kontroly? S príchodom nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR sa výrazne sprísnili pravidlá pre spracúvanie osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako orgán dozoru, narazil pri kontrolách v roku 2018/2019 na množstvo pochybení, za ktoré hrozia firmám vysoké sankcie. Neváhajte preto a pripravte sa na možnú kontrolu na školení, kde vám pomôžeme nastaviť systém spracúvania osobných údajov tak, aby bol v súlade s GDPR. Školenie je vedené priamo so zamestnankyňou Úradu na ochranu osobných údajov, ktorá vás informuje o tom, na čo sa úrad zameriava, aké sú najčastejšie omyly firiem, ako sa im vyhnúť a efektívne predchádzať pokutám. Súčasťou školenia je široký priestor na diskusiu, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať ich možné riešenia

PROGRAM:

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch:

 • najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov
 • prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom
 • spracúvanie na základe oprávneného záujmu - ako urobiť porovnávací test a aké procesy je potrebné nastaviť
 • ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť
 • postavenie živnostníka z pohľadu GDPR
 • biometria na účely dochádzky zamestnancov
 • monitorovanie kamerami
 • marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace
 • záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly
 • vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov
 • čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly
 • postup kontrolného orgánu v rámci kontroly
 • vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu
 • efektívne predchádzanie pokutám.

 Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.30 prednáška

11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka

12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.